Základná škola Miloslavov má 7 oddelení ŠKD:

Prvé oddelenie tvorí 1.A pod vedením Heleny Hanzelovej.

Druhé oddelenie tvorí 1.B pod vedením Mgr. Dariny Ribárovej.

Tretie oddelenie tvorí 2.A pod vedením Márie Tyborovej.

Štvrté oddelenie tvorí 2.B pod vedením Mgr. Soni Slavkayovej.

Piate oddelenie tvorí 3.A + časť 3.C pod vedením Veroniky Forgóovej.

Šieste oddelenie tvorí 3.B + časť 3.C pod vedením Mgr. Tomáša Mišejku.

Siedme oddelenie tvorí 4.A a 4.B pod vedením Mgr. Ireny Daliman.

 

ŠKD – služby

Prevádzka ŠKD denne od 11.40 hod. do 17.30 hod.

 

Ranná služba: od 6.30 – do 7.30 hod. 

V miestnosti 2.B – zadný (starý) vchod do budovy.

 

Popoludňajšia (zberná) služba od 16.30 do 17.30 hod.

Zberná trieda pre žiakov 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A a 4.B je v miestnosti 1.A – prízemie hlavná budova.

Zberná trieda pre žiakov 2.A, 2.B je v miestnosti 2.B – stará škola.

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018

ČI. III.

Školský klub detí

(1.) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 40,00 EUR/ mesiac;

a) v prípade, že dieťa a jeho obaja zákonní zástupcovia, resp. jeden, ak má len jedného zákonného zástupcu, majú v obci trvalý pobyt, uplatní sa zľava 50% z poplatku (t.j. poplatok je vo výške 20,00 EUR/mesiac);

b) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov má trvalý pobyt v obci, uplatní sa zľava 25 % z poplatku (t.j. poplatok je vo výške 30,00 EUR/mesiac)

(2.) Príspevok podľa ods. 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to

a) poštovou poukážkou, alebo

b) bankovým prevodom na účet číslo IBAN: SK 3756000000001877406001, SWIFT: KOMASK2X.

(3.) Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, poplatok za dieťa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza.

Pri platbe za ŠKD používajte VARIABILNÝ SYMBOL pridelený Vášmu dieťaťu daný školský rok!!!!

Žiaci označené v tabuľke VS červenou farbou nenavštevujú ŠKD a nemajú teda povinnosť platby.

Nepoužívajte symboly z minulého školského roka! Bez variabilného symbolu nebude Vaša platba priradená.

Platby sa kontrolujú každý mesiac. Vychovávateľka nemá prehľad o platbách, ani ich nespravuje.

Plné znenie VZN nájdete tu: https://www.miloslavov.sk/wp-content/uploads/2018/08/VZN_1_2018_poplatky_MS_SKD_SJ.pdf

Nezrovnalosti v platbách, nedoplatky, preplatky prosím riešte s obecným úradom – s pani Jašurovou.

Pripojené dokumenty

  • ()

  • ()

  • ()

  • ()

  • ()