Informovany-suhlas-s-pokracovanim-plnenia-povinneho-predprimarneho-vzdelavania