Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy, ktorá sa bude konať v MŠ  časť Alžbetin Dvor, dňa 12.6.2019 o 17.30 hod.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Prerokovanie návrhu nového školského poriadku MŠ Miloslavov
  3. Prerokovanie ďalšieho postupu a prípravy výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ
  4. Rôzne
  5. Záver