Vážení rodičia,

riaditeľka materskej školy Miloslavov, Miloslavov 87, vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020.

Termín zápisu :
29.04.2019 – 10.05.2019 – dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,ktorú predloží na Obecnom úrade v Alžbetinom Dvore spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie).

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe:
Zápis do MŠ 2019_20 (1)