Vážení rodičia, nakoľko sa trom rodičom ukončilo pôsobenie v Rade školy, bude na rodičovskom združení prebiehať voľba členov do Rady školy.
Pokyny k voľbe členov do Rady školy: pri vstupe do areálu MŠ sa rodič zapíše do pripraveného zoznamu.  Dostane  hlasovací lístok, v ktorom zakrúžkuje troch kandidátov a takto vyplnený lístok vhodí do hlasovacej krabice. O výsledkoch volieb Vás budeme informovať.