Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Povinné  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  trvá  jeden  školský  rok.  Ak  dieťa po dovŕšení  šiesteho  roka  veku  nedosiahne  školskú  spôsobilosť,  riaditeľ  materskej  školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  v materskej škole na základe :
 1. písomného  súhlasu  príslušného zariadenia  poradenstva  a   prevencie (CPPPaP Senec)
2.  písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
3.  s informovaným súhlasom rodiča
4.  žiadosťou rodiča o pokračovanie predprimárneho vzdelávania

Rozhodnutie  o pokračovaní  plnenia  povinného  predprimárneho  vzdelávania na základe žiadosti rodiča, riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne  po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča.

Aj dieťa, ktoré ostáva po dovŕšení 6 rokov v MŠ sa MUSÍ zúčastniť zápisu do ZŠ!!!

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania