Prerušenie prevádzky Materskej školy dňa 15.07.2020

Vážení rodičia,
dňa 15.07.2020 bude prevádzka Materskej školy Miloslavov Centrálna 87/9 a Materskej školy Miloslavov Lipový park 193/1 a Školskej jedálne prerušená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Za porozumenie ďakujeme.

 

Informácie k platbám do materskej školy

Vážení rodičia,
poplatky v Materskej škole Miloslavov sa do odvolania pozastavujú.

Poplatky uhradené v mesiaci marec 2020 budú alikvotnou čiastkou zaúčtované a zostatky prenesené do nasledujúceho mesiaca kedy sa prevádzka materskej školy otvorí. V prípade, že už dieťa nebude navštevovať materskú školu sa poplatok rodičom vráti na účet.
Oznam_platby_MŠ

 

Podávanie žiadosti do MŠ Miloslavov – nové nariadenia Ministerstva školstva, ďalšie informácie

Vážení rodičia,
podávanie žiadosti do Materskej školy Miloslavov bude prebiehať od 30.4.2020 do 31.5.2020, poštou na adresu Obecného úradu Miloslavov, prípadne osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov  v čase kedy je podateľňa otvorená a bez lekárskeho potvrdenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa
budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Angličtina – kurz pokračuje online

Vážení rodičia,
počas uzavretia materskej školy bude kurz angličtiny pre prihlásené deti prebiehať od štvrtka 26.3.2020 online formou. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
Rodičom, ktorí uhradili kurzovné za druhý polrok boli odoslané informácie do e-mailu, prosíme preto, aby ste si skontrolovali svoje e-maly.
oznam anglictina – pokracovanie