Informácie k platbám do materskej školy

Vážení rodičia,
poplatky v Materskej škole Miloslavov sa do odvolania pozastavujú.

Poplatky uhradené v mesiaci marec 2020 budú alikvotnou čiastkou zaúčtované a zostatky prenesené do nasledujúceho mesiaca kedy sa prevádzka materskej školy otvorí. V prípade, že už dieťa nebude navštevovať materskú školu sa poplatok rodičom vráti na účet.
Oznam_platby_MŠ

 

Podávanie žiadosti do MŠ Miloslavov – nové nariadenia Ministerstva školstva, ďalšie informácie

Vážení rodičia,
podávanie žiadosti do Materskej školy Miloslavov bude prebiehať od 30.4.2020 do 31.5.2020, poštou na adresu Obecného úradu Miloslavov, prípadne osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov  v čase kedy je podateľňa otvorená a bez lekárskeho potvrdenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa
budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Angličtina – kurz pokračuje online

Vážení rodičia,
počas uzavretia materskej školy bude kurz angličtiny pre prihlásené deti prebiehať od štvrtka 26.3.2020 online formou. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
Rodičom, ktorí uhradili kurzovné za druhý polrok boli odoslané informácie do e-mailu, prosíme preto, aby ste si skontrolovali svoje e-maly.
oznam anglictina – pokracovanie

 

Podávanie žiadosti do MŠ – nové nariadenie Ministerstva školstva

Vážení rodičia,
podávanie žiadosti do Materskej školy Miloslavov bude prebiehať od 30.4.2020 do 31.5.2020, poštou na adresu Obecného úradu Miloslavov, prípadne osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov  v čase kedy je podateľňa otvorená a bez lekárskeho potvrdenia.

Uzavretá MŠ Miloslavov aj naďalej od 16.3.2020 do 29.3.2020

Vážení rodičia,
na základe zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 13.3.2020 a nariadeniu vlády Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky,
bude Materská škola Miloslavov uzavretá (prerušená prevádzka MŠ Miloslavov) aj naďalej od 16.3.2020 do 29.3.2020.

 

Zápis detí do MŠ Miloslavov – zmena spôsobu podania prihlášky

Vážení rodičia,
termín zápisu detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2020/2021 zostáva nezmenený, avšak Vaše žiadosti je potrebné poslať poštou na adresu Obecného úradu Miloslavov. Upozorňujeme Vás, že iba riadne vyplnená prihláška bude akceptovaná.

 

Zmena – zápis detí do 1. ročníka ZŠ Miloslavov

Vážení rodičia predškolákov,

vzhľadom na vzniknutú situáciu sa ruší termín zápisu do 1. ročníka ZŠ , ktorý mal byť dňa 4. apríla 2020.

Na web stránke  školy nasaskolamiloslavov.edupage.org môžete už od dnes prihlasovať Vaše dieťa, ktoré spĺňa podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky formou elektronickej prihlášky. Všetky bližšie informácie nájdete na spomínanej web stránke. Upozornenie –  dátum podania elektronickej prihlášky vôbec neovplyvňuje prijatie dieťaťa do ZŠ.

O termíne náhradného zápisu Vás bude ZŠ Miloslavov vopred  informovať.

 

 

Dôležitý oznam – prerušenie prevádzky Materskej školy Miloslavov od 10.3.2020 do 16.3.2020 (vrátane)

Vážení rodičia,
v prílohe preposielame nariadenie a usmernenie obce v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19. Dňa 9.3.2020 o 9:00 hod. zasadal Krízový štáb obce Miloslavov, ktorý prijal prvotné bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich je, že z okamžitou platnosťou sa zatvára prevádzka základnej školy, materskej školy a školskej jedálne pri MŠ od 10.3.2020 do 16.3.2020 vrátane, t.j. 5 pracovných dní. 
Zároveň Vás chceme informovať, že všetky akcie MŠ sú zatiaľ zrušené, ruší sa aj rodičovské združenie pre predškolákov a nebude prebiehať ani žiadna krúžková činnosť od externých lektorov . Tieto opatrenia sú zatiaľ nariadené do konca marca 2020. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.