Zápis detí do MŠ Miloslavov – zmena spôsobu podania prihlášky

Vážení rodičia,
termín zápisu detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2020/2021 zostáva nezmenený, avšak Vaše žiadosti je potrebné poslať poštou na adresu Obecného úradu Miloslavov. Upozorňujeme Vás, že iba riadne vyplnená prihláška bude akceptovaná.

 

Zmena – zápis detí do 1. ročníka ZŠ Miloslavov

Vážení rodičia predškolákov,

vzhľadom na vzniknutú situáciu sa ruší termín zápisu do 1. ročníka ZŠ , ktorý mal byť dňa 4. apríla 2020.

Na web stránke  školy nasaskolamiloslavov.edupage.org môžete už od dnes prihlasovať Vaše dieťa, ktoré spĺňa podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky formou elektronickej prihlášky. Všetky bližšie informácie nájdete na spomínanej web stránke. Upozornenie –  dátum podania elektronickej prihlášky vôbec neovplyvňuje prijatie dieťaťa do ZŠ.

O termíne náhradného zápisu Vás bude ZŠ Miloslavov vopred  informovať.

 

 

Dôležitý oznam – prerušenie prevádzky Materskej školy Miloslavov od 10.3.2020 do 16.3.2020 (vrátane)

Vážení rodičia,
v prílohe preposielame nariadenie a usmernenie obce v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19. Dňa 9.3.2020 o 9:00 hod. zasadal Krízový štáb obce Miloslavov, ktorý prijal prvotné bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich je, že z okamžitou platnosťou sa zatvára prevádzka základnej školy, materskej školy a školskej jedálne pri MŠ od 10.3.2020 do 16.3.2020 vrátane, t.j. 5 pracovných dní. 
Zároveň Vás chceme informovať, že všetky akcie MŠ sú zatiaľ zrušené, ruší sa aj rodičovské združenie pre predškolákov a nebude prebiehať ani žiadna krúžková činnosť od externých lektorov . Tieto opatrenia sú zatiaľ nariadené do konca marca 2020. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.

Angličtina preložená z 10.2.2020 na 11.2.2020

Vážení rodičia,
z dôvodu predstavenia Pacipac deťom, anglický jazyk v pondelok 10.2.2020 nebude. Náhradná hodina sa uskutoční v utorok 11.2.2020 v obvyklom čase.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Vyšetrenie školskej zrelosti

Milí rodičia, polrok je za nami a čochvíľa budú mať predškoláci zápis detí do ZŠ- termín je vypísaný na 4.4.2020, preto Vás žiadame, kto má záujem o vyšetrenie školskej zrelosti, prosím nahláste deti p.učiteľkám  na triedach, treba priniesť vypísané tlačivá k tomuto vyšetreniu (vyšetrenie prihláška, dotazník pre rodičov), ktoré si môžete stiahnuť aj na webovej stránke MŠ v časti Dokumenty a tlačivá na stiahnutie.Presný termín nám CPPPaP poskytne až keď bude vedieť počet prihlásených detí. Prihlášky prosím priniesť do 20.2.2020.
Vzor k vyplneniu prihlášky (žiadosti): Informácie ku žiadosti