Podmienky nástupu detí do MŠ od 3.5.2021

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe pozitívneho vývoja pandemickej situácie od 3.5.2021 zmenilo Ministerstvo školstva podmienky k nástupu detí do MŠ. Z tohto dôvodu už nie je potrebný 7 dňový test zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.  Zákonný zástupca predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bezinfekčnosť
Upozorňujeme na skutočnosť, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
Zároveň upozorňujeme, že dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
Naďalej platí povinnosť nosenia rúška/ respirátora pre zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.
Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.
Príchod deti do MŠ do 8.00 hod- žiadame o dodržiavanie prevádzkového času.
Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./

Pravidlá pre školy – vysvetlivky: Pravidlá pre školy-vysvetlivky

Nové opatrenia a podmienky v MŠ od 19.4.2021

Vážení rodičia,
od pondelka 19.4.2021 vláda SR a ÚVZ uvoľnila niektoré opatrenia (viď príloha). Preto už nebude potrebné nosenie rúška pre deti pri rannom schádzaní detí. Naďalej však platí, aby dieťa malo rúško v skrinke. Rodičom ostáva povinnosť nosenia respirátora, pedagogický pracovník má povolené nosenie rúška.
Ostatné podmienky platia tak ako doteraz, taktiež je potrebný platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní . Je potrebné priniesť: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 11a  a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
Príloha: Vyhlaska_175

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

riaditeľka Materskej školy Miloslavov,

Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov,  vyhlasuje

zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Termín podávania žiadostí: 10.05.2021 – 14.05.2021

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov,
 • poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov:  Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu:   info@miloslavov.skŽiadosti zasielané na inú e-mailovú adresu a v inom termíne nebudú zaradené do zápisu detí na školský rok 2021/2022.

  Formulár žiadosti je k dispozícii na: https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/

  O spôsobe overovania údajov a doručení originálu žiadosti ( doručenie len v prípade ak bol posielaný sken žiadosti) vás budeme bližšie informovať na webovej stránke MŠ Miloslavov.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2021 dovŕši 5 rokov a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 • Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku              a ktorému bolo predĺžené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  • dieťa musí spĺňať vek 3 roky do 31.8.2021
  • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt v obci Miloslavov
  • starší súrodenec navštevujúci MŠ

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 15. júna 2021.

Obnovenie prevádzky MŠ od 22.3.2021

Vážení rodičia,
napriek predĺženiu núdzového stavu vládou SR sme sa po dohode so zriaďovateľom rozhodli od pondelka 22.3.2021 umožniť pobyt v MŠ všetkým deťom, ktorých rodičia prejavia záujem.
Prevádzka MŠ počas Veľkonočných sviatkov bude zatvorená od 1.4. (štvrtok) do 6.4. (utorok) vrátane, obnovenie prevádzky od 7.4.2021( streda).

Obmedzená prevádzka MŠ od 8.3.2021 do 21.3.2021

Vážení rodičia,
vláda SR schválila nové zmeny v opatreniach ovplyvňujúcich fungovanie škôl a školských zariadení na potlačenie pandémie COVID-19 s účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021 a to:
Možnosť prezenčnej výučby v MŠ bude umožnená deťom, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska. Je potrebné priniesť do MŠ potvrdenie od zamestnávateľa.
Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.

Testovanie rodičov detí Materskej školy Miloslavov 20.02.2021

Vážení rodičia,

zverejňujeme informáciu o testovaní na COVID-19 v ZŠ Miloslavov.

 

Testovanie je určené len pre:

– zamestnancov základnej školy,

– zamestnancov materskej školy,

– jedného rodiča dieťaťa materskej školy,

– jedného rodiča žiaka 1. stupňa ZŠ.

Termín testovania:

sobota 20. 02. 2021 v časoch od 8.00 hod. – do 20.00 hod.

 

Odberové miesto:

MOM – autobus – parkovisko v areáli Základnej školy Miloslavov. Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu naši dobrovoľníci.

 

Harmonogram testovania
Krízový štáb obce, zriaďovateľ a vedenie školy pripravil orientačný časový harmonogram testovania podľa abecedného poradia začiatočných písmen priezvísk rodičov. Časový harmonogram má slúžiť predovšetkým na to, aby sme sa na odberom mieste stretávali v čo najmenších počtoch a nevytvárali nekonečné zástupy. Ak nemôžete prísť v čase  podľa  abecedného poradia (napr. z dôvodu striedania sa pri maloletých deťoch, alebo ak ste v zamestnaní) prídete v najbližšom možnom čase a personál vás vybaví.

 

Časový harmonogram sobota 20. 02. 2021:

 

Zamestnanci  základnej školy: 8.00 – 9.00 hod.

Zamestnanci materskej školy: 9.00 – 9.30 hod.

 

Rodičia :
A,B,C,Č ,D,Ď:
 09.30 – 11.00 hod.,
DZ, E,F,G,H:  11.00 – 12.00 hod.,

 

OBEDOVÁ PRESTÁVKA – 12.00 -13.00 hod.

 

CH,I,J,K: 13.00 – 14.00 hod.,
L,M,N,O,P: 14.00 – 16.30 hod.,

 

PRESTÁVKA – 16.30 -17.00 hod.

 

P,R,S,Š: 17.00 -18.00 hod.,

T,Ť,U, V, W,Z,Ž: 18.00 – 20.00 hod.

Prosíme všetkých, aby k odbernému miestu neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí.
Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min. 2 m odstupy v nich.

Odbery budú prebiehať v autobuse –  MOM za dodržania príslušných hygienických opatrení.

Testovaní zamestnanci a rodičia si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúško alebo respirátor. Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. Testovaná osoba si zloží rúško, respirátor tesne pred odberom biologického materiálu, ústa má prekryté a následne po odbere si ihneď rúško, respirátor nasadí a presunie sa do priestorov vyčlenených v okolí odberového miesta, kde testovaný počká na výsledok.

 

Dôležité upozornenie pre rodičov:
Testovaní budú len rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy a materskej školy,

1 dieťa = 1 rodič.

Negatívny test zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní, je podmienkou účasti žiaka 1. stupňa ZŠ na vyučovaní v škole, alebo nástupu dieťaťa do materskej školy od pondelka 22. 2. 2021.

Výnimky z testovania sú určené Nariadením RÚVZ (napr. prekonanie ochorenia COVID 19 do 90 dní atď.)

 

Milan Baďanský, starosta

PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ

 

 

Obnovenie prevádzky MŠ od 16.2.2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ bude prevádzka MŠ obnovená od 16.2.2021  od 6:30 do 17:00 hod.

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ sú uvedené v časti: Aktuality

Prerušená prevádzka MŠ do 15.2.2021 vrátane

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ nám bolo nariadené karanténne opatrenie: prerušenie výchovno vzdelávacieho procesu do 15.2.2021 – vrátane.
Prosíme rodičov, ktorých deti navštevovali MŠ, aby sledovali zdravotný stav detí a riadili sa pokynmi RÚVZ.
O ďalšom postupe  Vás budeme informovať.