Vianočné prázdniny MŠ Miloslavov

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že MŠ Miloslavov bude počas vianočných sviatkov zatvorená v dňoch od 20.12.2021 do 7.1.2022. Prevádzka sa v novom roku začne 10.1.2022.

Krásne sviatočné obdobie Vám praje celý kolektív MŠ.

Predĺženie lehoty na ospravedlnenie

Vážení rodičia,
od 18.10.2021 nastala zmena v lehote na ospravedlnenie dieťaťa, ktoré plní povinnú predškolskú výchovu a vzdelávanie (predškoláci) z neprítomnosti v MŠ, na základe rozhodnutia ministra školstva.
Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinnú predškolskú výchovu a vzdelávanie v MŠ na 7 pracovných dní idúcich po sebe. Neprítomnosť viac ako 7 pracovných dní ospravedlňuje lekár.

Oznam – Rodičovské združenie 27.9.2021 zrušené

Vážení rodičia,
vzhľadom na nepriaznivé počasie sa dnešné rodičovské združenie pre triedy Zajkovia, Lienky, Slniečka, Žabky a Mravčeky ruší. Ak to bude možné, presunieme to na stredu 29.9.2021 spolu s ostatnými triedami ( aj tento termín záleží od počasia).
Ďakujeme za pochopenie.
 

Rodičovské združenie 2021

Pozývame rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční:

Pre triedy: Zajkovia, Lienky, Žabky, Slniečka, Mravčeky dňa 27.9.2021 na školskom dvore v časti Alžbetin Dvor o 17.00 hodine.

Pre predškolské triedy: Včielky, Srdiečka, Rybky, Sovičky, Mackovia dňa 29.9.2021 na školskom dvore v časti Alžbetin Dvor o 17.00 hodine.

Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie protipandemických opatrení:
prítomnosť iba jedného rodiča a bez dieťaťa.
Ďakujeme

Dotácia na stravu pre 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ

Vážení rodičia,
preposielam Vám informácie o dotácii na stravu pre 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ:

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku(5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus,

Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 72,44 €.

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokovvekuak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26 €) alebo zvýšeným daňovým bonusom (39,47 €)

 • deti vZŠ,  ktoré už dovŕšili 15 rokov veku(napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus,

Rodič môže mať vyplatený základný daňový bonus v sume 23,22 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 49,22 €. 

 • Zákonný zástupca dieťaťa preukazuje zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, že si neuplatňuje/nemôže uplatniť daňový bonus,  t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.
 • Je nevyhnutné, aby zriaďovatelia/školy komunikovali so zákonným zástupcom dieťaťa, z akého titulu je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, t.j. či ide o dieťa v HN alebo v ŽM alebo, či ide o dieťa bez nároku na zvýšený daňový bonus.

Čestné vyhlásenie prikladám v prílohe aj napriek tomu, že v čestnom prehlásení sa uvádza vek dieťaťa od 6 do 15 rokov, je toto platné pre 5 ročné deti.

V prípade ďalších otázok kontaktujte pani Pokornú na OÚ.

S pozdravom

Bc. M.Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov
čestné_vyhlásenie k žiadosti

Letné prázdniny v MŠ

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude otvorená do 23.7.2021.
Od 26.7.2021 do 1.9.2021 bude MŠ zatvorená.
V prípade zmien, ktoré by vyplynuli z pandemickej situácie, Vás budeme informovať.
S pozdravom
 
Bc. M.Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

Vážení rodičia, 
 
 1. Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ / starý názov odklad školskej dochádzky/vydáva riaditeľka materskej školy. Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza žiadosť zákonných zástupcov /v sekcií :dokumenty/tlačivá/  a predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia riaditeľke MŠ:
 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  / v sekcií :dokumenty/tlačivá

2. Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast) bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.

11.Termíny:

 • a.  Podať podnet o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľke MŠ zo strany zákonného zástupcu – do20.5.2021
 • b. Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.2) riaditeľke MŠ – do 28.5.2021
 • c. Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 15.júna 2021
S pozdravom
 
Bc. M.Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov

Podmienky nástupu detí do MŠ od 3.5.2021

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe pozitívneho vývoja pandemickej situácie od 3.5.2021 zmenilo Ministerstvo školstva podmienky k nástupu detí do MŠ. Z tohto dôvodu už nie je potrebný 7 dňový test zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.  Zákonný zástupca predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bezinfekčnosť
Upozorňujeme na skutočnosť, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
Zároveň upozorňujeme, že dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
Naďalej platí povinnosť nosenia rúška/ respirátora pre zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.
Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.
Príchod deti do MŠ do 8.00 hod- žiadame o dodržiavanie prevádzkového času.
Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./

Pravidlá pre školy – vysvetlivky: Pravidlá pre školy-vysvetlivky

Nové opatrenia a podmienky v MŠ od 19.4.2021

Vážení rodičia,
od pondelka 19.4.2021 vláda SR a ÚVZ uvoľnila niektoré opatrenia (viď príloha). Preto už nebude potrebné nosenie rúška pre deti pri rannom schádzaní detí. Naďalej však platí, aby dieťa malo rúško v skrinke. Rodičom ostáva povinnosť nosenia respirátora, pedagogický pracovník má povolené nosenie rúška.
Ostatné podmienky platia tak ako doteraz, taktiež je potrebný platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní . Je potrebné priniesť: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 11a  a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
Príloha: Vyhlaska_175