Vianočné prázdniny

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Materská škola Miloslavov  bude počas vianočných prázdnin zatvorená v dňoch od 23.12.2022 do 8.1.2023. Prevádzka sa v novom roku začne 9.1.2023 (pondelok).

Dôležitý oznam o prebratí rozhodnutia na základe žiadosti o prijatí dieťaťa do MŠ Miloslavov na šk. rok 2022/2023

Vážení rodičia,

od 27.06.2022 do 28.06.2022 (vrátane),

v čase od 8:00 do 15:00 hod.,

v priestoroch materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, je možné prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ.

Rozhodnutie preberajú obaja zákonní zástupcovia s predložením občianskeho preukazu.

Ak obaja zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnutie obdržali do svojej elektronickej schránky zriadenej cez www.slovensko.sk, nie je potrebné dostaviť sa osobne.

Pokiaľ  nie je možné osobné prevzatie rozhodnutia jedného zo zákonných zástupcov, prosíme o vyplnenie písomného vyhlásenia, ktoré predloží zákonný zástupca pri preberaní rozhodnutia.
Písomné vyhlásenie

 

Ak rodič nemá elektronickú schránku aktivovanú a nepríde si rozhodnutie prevziať osobne, rozhodnutie obdrží poštou.

S pozdravom
 
Bc. M. Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov

Letné prázdniny 2022

Vážení rodičia
Oznamujeme Vám, že MŠ bude počas letných prázdnin otvorená od 4.7.2022 do 22.7.2022
Od 25.7. bude prevádzka prerušená do 2.9.2022. Stretneme sa 5.9.2022 kedy sa opäť otvoria brány MŠ v novom školskom roku.

Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2022/2023

Vážení rodičia,

zápis detí na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov do MŠ Miloslavov na školský rok 2022/2023 prebieha iba v dňoch:
od 2.5.2022 do 6.5.2022 

Žiadosti zasielané v inom termíne nebudú zaradené do zápisu detí na školský rok 2022/2023. 

Žiadame Vás, aby ste si pozorne prečítali informácie v prílohe: Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 22_23

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Ďakujeme

Pokračovanie povinného predškolského vzdelávania v MŠ

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Povinné  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  trvá  jeden  školský  rok.  Ak  dieťa po dovŕšení  šiesteho  roka  veku  nedosiahne  školskú  spôsobilosť,  riaditeľ  materskej  školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  v materskej škole na základe :
 1. písomného  súhlasu  príslušného zariadenia  poradenstva  a   prevencie (CPPPaP Senec)
2.  písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
3.  s informovaným súhlasom rodiča
4.  žiadosťou rodiča o pokračovanie predprimárneho vzdelávania

Rozhodnutie  o pokračovaní  plnenia  povinného  predprimárneho  vzdelávania na základe žiadosti rodiča, riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne  po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča.

Aj dieťa, ktoré ostáva po dovŕšení 6 rokov v MŠ sa MUSÍ zúčastniť zápisu do ZŠ!!!

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Veľkonočné prázdniny v MŠ 14.4. – 19.4.2022

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od 14.4.2022 do 19.4.2022 bude Materská škola Miloslavov zatvorená z dôvodu veľkonočných prázdnin.
Nastupuje sa 20.4.2022.
Prajeme Vám krásne veľkonočné sviatky!
Kolektív MŠ Miloslavov

 

Individuálne, povinné predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia,

Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta je predprimárne vzdelávanie povinné.

Každé dieťa po dosiahnutí vyššie uvedeného veku musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Je na jeho zákonných zástupcoch, či bude dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie:

– v materskej škole zriadenej obcou alebo v súkromnej, prípadne cirkevnej materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, alebo

– formou individuálneho vzdelávania, prípade

– v prechodnom období, do 31. 08. 2024, v zariadení predprimárneho vzdelávania, ktoré je zaevidované v registri zariadení predprimárneho vzdelávania vedenom ministerstvom školstva.

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí:

– byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo

materskú školu) alebo

– už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho

predprimárne vzdelávanie stane povinným).

Individuálne vzdelávať sa môže dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a:

a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo

b) jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada.

Takýmto deťom riaditeľka kmeňovej materskej školy vydá rozhodnutie podľa § 5 ods. 14

písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z., pretože vychádzajúc z textu ustanovenia § 28b ods. 2

školského zákona, sa pri povolení individuálneho vzdelávania do jedného spájajú dve konania:

– oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona

č. 596/2003 Z. z. a

– povolenie individuálneho vzdelávania podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.

Procedúry o postupe pri žiadaní o individuálne (predprimárne) vzdelávanie, ako aj povinnosti

zákonných zástupcov vo veci individuálneho (predprimárneho) vzdelávania sú ustanovené

v § 28b školského zákona účinného od 10. júla 2021.

Žiadosť o povolenie individuálneho predprimárneho vzdelávania