Pokračovanie povinného predškolského vzdelávania v MŠ

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Povinné  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  trvá  jeden  školský  rok.  Ak  dieťa po dovŕšení  šiesteho  roka  veku  nedosiahne  školskú  spôsobilosť,  riaditeľ  materskej  školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  v materskej škole na základe :
 1. písomného  súhlasu  príslušného zariadenia  poradenstva  a   prevencie (CPPPaP Senec)
2.  písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
3.  s informovaným súhlasom rodiča
4.  žiadosťou rodiča o pokračovanie predprimárneho vzdelávania

Rozhodnutie  o pokračovaní  plnenia  povinného  predprimárneho  vzdelávania na základe žiadosti rodiča, riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne  po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča.

Aj dieťa, ktoré ostáva po dovŕšení 6 rokov v MŠ sa MUSÍ zúčastniť zápisu do ZŠ!!!

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Veľkonočné prázdniny v MŠ 14.4. – 19.4.2022

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od 14.4.2022 do 19.4.2022 bude Materská škola Miloslavov zatvorená z dôvodu veľkonočných prázdnin.
Nastupuje sa 20.4.2022.
Prajeme Vám krásne veľkonočné sviatky!
Kolektív MŠ Miloslavov

 

Individuálne, povinné predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia,

Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta je predprimárne vzdelávanie povinné.

Každé dieťa po dosiahnutí vyššie uvedeného veku musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Je na jeho zákonných zástupcoch, či bude dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie:

– v materskej škole zriadenej obcou alebo v súkromnej, prípadne cirkevnej materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, alebo

– formou individuálneho vzdelávania, prípade

– v prechodnom období, do 31. 08. 2024, v zariadení predprimárneho vzdelávania, ktoré je zaevidované v registri zariadení predprimárneho vzdelávania vedenom ministerstvom školstva.

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí:

– byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo

materskú školu) alebo

– už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho

predprimárne vzdelávanie stane povinným).

Individuálne vzdelávať sa môže dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a:

a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo

b) jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada.

Takýmto deťom riaditeľka kmeňovej materskej školy vydá rozhodnutie podľa § 5 ods. 14

písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z., pretože vychádzajúc z textu ustanovenia § 28b ods. 2

školského zákona, sa pri povolení individuálneho vzdelávania do jedného spájajú dve konania:

– oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona

č. 596/2003 Z. z. a

– povolenie individuálneho vzdelávania podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.

Procedúry o postupe pri žiadaní o individuálne (predprimárne) vzdelávanie, ako aj povinnosti

zákonných zástupcov vo veci individuálneho (predprimárneho) vzdelávania sú ustanovené

v § 28b školského zákona účinného od 10. júla 2021.

Žiadosť o povolenie individuálneho predprimárneho vzdelávania

Prerušenie prevádzky MŠ 3.3.2022

Vážení rodičia,

dňa 3.3.2022 ( štvrtok) bude prerušená prevádzka MŠ (všetky budovy) z dôvodu odstávky elektriny. Z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť chod MŠ.

Ďakujeme za pochopenie.
 
 
S pozdravom
 
Bc. M.Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov

Voľné pracovné miesta učiteľ/učiteľka, upratovačka

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom 1.3.2022

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie         pedagogických   zamestnancov   a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy s nástupom ihneď na plný pracovný úväzok

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky:

  • Vodičský preukaz skupiny B
  • Zdravotný preukaz

K žiadosti treba priložiť:

─       životopis
─       žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Dôležitý oznam

Riaditeľka MŠ Miloslavov po súhlase so zriaďovateľom oznamuje , že v súvislosti s vysokou chorobnosťou detí aj zamestnancov, a súčasne vzhľadom na veľmi nepriaznivú epidemiologickú situáciu v MŠ Miloslavov, ktorá je zapríčinená šírením respiračného ochorenia vyvolaného ochorením Covid -19
mimoriadne prerušuje prevádzku MŠ od 3.2.2022 do 6.2.2022 (štvrtok, piatok) 

Opatrenie: Počas týchto dní prebehne kompletná dezinfekcia priestorov.

 Ďakujeme za pochopenie.