Zasadnutie Rady školy

Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy, ktorá sa bude konať v MŠ  časť Alžbetin Dvor, dňa 12.6.2019 o 17.30 hod.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Prerokovanie návrhu nového školského poriadku MŠ Miloslavov
  3. Prerokovanie ďalšieho postupu a prípravy výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ
  4. Rôzne
  5. Záver

Fotenie detí MŠ časť Alžbetin Dvor

Vážení rodičia,

     v pondelok 3.6.2019 sa budú deti fotiť na spoločnú triednu fotku, deti odchádzajúce do základnej školy (predškoláci) na tablo a prihlásené deti ešte individuálne. Fotenie bude prebiehať v MŠ časť Alžbetin Dvor.

Deň rodiny MŠ časť Alžbetin Dvor – zmena

Vážení rodičia,

  po dohode s pani učiteľkou tanečnej výchovy sme sa rozhodli uskutočniť deň so súťažami (Deň rodiny) spojený s otvorenou hodinou a vystúpením detí z tanečného krúžku dňa 14.6.2019.
Ďakujeme za pochopenie
MŠ Miloslavov časť Alžbetin Dvor

 

Zmena – Deň rodiny v MŠ časť Alžbetin Dvor

Vážení rodičia,
z dôvodu nepriaznivého počasia sa akcia Deň rodiny v MŠ časť Alžbetin Dvor prekladá z 23.5.2019 na budúci týždeň vo štvrtok 30.5.2019. V prípade opätovného nepriaznivého počasia bude nutné aj tento termín zmeniť, v tom prípade Vás o náhradnom termíne budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie
MŠ Miloslavov časť Alžbetin Dvor

Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2019/2020

Vážení rodičia,

riaditeľka materskej školy Miloslavov, Miloslavov 87, vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020.

Termín zápisu :
29.04.2019 – 10.05.2019 – dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,ktorú predloží na Obecnom úrade v Alžbetinom Dvore spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie).

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe:
Zápis do MŠ 2019_20 (1)

 

 

Otvorená hodina – angličtina

Dňa 9.4.2019 o 15.30 – Slniečka, Srdiečka

o 16.15 – Rybky, Včielky

sa vo Vašej škôlke MŠ časť Alžbetin Dvor uskutoční otvorená hodina anglického jazyka. Pri tejto príležitosti Vám radi ukážeme niečo z toho, čo sme sa v tomto školskom roku naučili.

Srdečne všetkých pozývame.

Tešia sa na Vás angličtinári a angličtinárka.

 

Akcie na apríl + vyšetrenie školskej zrelosti

Milí rodičia,
   v prílohe  posielam akcie na mesiac Apríl
Termíny na vyšetrenie školskej zrelosti: 30.4.2019, 2.5.2019, 3.5.2019, 6.5.2019, 7.5.2019- prihlásené deti budú rozdelené cca po 5, o konkrétnom dni, kedy vaše dieťa bude vyšetrené Vás bude informovať učiteľka na triede.
S pozdravom
Bc. M.Neupauerová


DIVADLO NA HOJDAČKE

Návšteva v ZŠ Rybky a Včielky

Návšteva v ZŠ Mravčeky a Srdiečka