Postup pri prijímaní detí, ktoré neabsolvovali povinné predprimárne vzdelávanie do 1. ročníka základnej školy:

Výnimka:  deti, ktoré neabsolvovali povinné predprimárne vzdelávanie (a z rôznych dôvodov neboli doň zaradené) a časom sa ukáže, že tieto deti majú akcelerovaný vývin a ich rodičia majú záujem o ich zaškolenie do  1. ročníka, môžu byť zaradené do 1. ročníka základnej školy(aj bez toho, aby absolvovali povinné predprimárne vzdelávanie) len v prípade, že dieťa  absolvuje psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti  a rodičia škole doložia správu zo psychologického vyšetrenia s odporúčaním zaradiť dieťa do 1. ročníka základnej školy a potvrdenie od lekára.

Tieto potvrdenia CPP však  vydá len po psychologickom vyšetrení dieťaťa a len do termínu 31.8. kalendárneho roka.

Prihlášku na vyšetrenie v CPP je potrebné podať už v tomto mesiaci – deti budú vyšetrené individuálne v CPP v Senci.

Platí však, že predprimárne vzdelávanie je povinné.