Vážení rodičia,

Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta je predprimárne vzdelávanie povinné.

Každé dieťa po dosiahnutí vyššie uvedeného veku musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Je na jeho zákonných zástupcoch, či bude dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie:

– v materskej škole zriadenej obcou alebo v súkromnej, prípadne cirkevnej materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, alebo

– formou individuálneho vzdelávania, prípade

– v prechodnom období, do 31. 08. 2024, v zariadení predprimárneho vzdelávania, ktoré je zaevidované v registri zariadení predprimárneho vzdelávania vedenom ministerstvom školstva.

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí:

– byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo

materskú školu) alebo

– už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho

predprimárne vzdelávanie stane povinným).

Individuálne vzdelávať sa môže dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a:

a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo

b) jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada.

Takýmto deťom riaditeľka kmeňovej materskej školy vydá rozhodnutie podľa § 5 ods. 14

písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z., pretože vychádzajúc z textu ustanovenia § 28b ods. 2

školského zákona, sa pri povolení individuálneho vzdelávania do jedného spájajú dve konania:

– oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona

č. 596/2003 Z. z. a

– povolenie individuálneho vzdelávania podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.

Procedúry o postupe pri žiadaní o individuálne (predprimárne) vzdelávanie, ako aj povinnosti

zákonných zástupcov vo veci individuálneho (predprimárneho) vzdelávania sú ustanovené

v § 28b školského zákona účinného od 10. júla 2021.

Žiadosť o povolenie individuálneho predprimárneho vzdelávania