Rodičovské združenie 2021

Pozývame rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční:

Pre triedy: Zajkovia, Lienky, Žabky, Slniečka, Mravčeky dňa 27.9.2021 na školskom dvore v časti Alžbetin Dvor o 17.00 hodine.

Pre predškolské triedy: Včielky, Srdiečka, Rybky, Sovičky, Mackovia dňa 29.9.2021 na školskom dvore v časti Alžbetin Dvor o 17.00 hodine.

Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie protipandemických opatrení:
prítomnosť iba jedného rodiča a bez dieťaťa.
Ďakujeme

Dotácia na stravu pre 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ

Vážení rodičia,
preposielam Vám informácie o dotácii na stravu pre 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ:

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku(5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus,

Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 72,44 €.

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokovvekuak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26 €) alebo zvýšeným daňovým bonusom (39,47 €)

 • deti vZŠ,  ktoré už dovŕšili 15 rokov veku(napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus,

Rodič môže mať vyplatený základný daňový bonus v sume 23,22 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 49,22 €. 

 • Zákonný zástupca dieťaťa preukazuje zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, že si neuplatňuje/nemôže uplatniť daňový bonus,  t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.
 • Je nevyhnutné, aby zriaďovatelia/školy komunikovali so zákonným zástupcom dieťaťa, z akého titulu je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, t.j. či ide o dieťa v HN alebo v ŽM alebo, či ide o dieťa bez nároku na zvýšený daňový bonus.

Čestné vyhlásenie prikladám v prílohe aj napriek tomu, že v čestnom prehlásení sa uvádza vek dieťaťa od 6 do 15 rokov, je toto platné pre 5 ročné deti.

V prípade ďalších otázok kontaktujte pani Pokornú na OÚ.

S pozdravom

Bc. M.Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov
čestné_vyhlásenie k žiadosti

Letné prázdniny v MŠ

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude otvorená do 23.7.2021.
Od 26.7.2021 do 1.9.2021 bude MŠ zatvorená.
V prípade zmien, ktoré by vyplynuli z pandemickej situácie, Vás budeme informovať.
S pozdravom
 
Bc. M.Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

Vážení rodičia, 
 
 1. Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ / starý názov odklad školskej dochádzky/vydáva riaditeľka materskej školy. Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza žiadosť zákonných zástupcov /v sekcií :dokumenty/tlačivá/  a predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia riaditeľke MŠ:
 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  / v sekcií :dokumenty/tlačivá

2. Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast) bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.

11.Termíny:

 • a.  Podať podnet o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľke MŠ zo strany zákonného zástupcu – do20.5.2021
 • b. Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.2) riaditeľke MŠ – do 28.5.2021
 • c. Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 15.júna 2021
S pozdravom
 
Bc. M.Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov

Podmienky nástupu detí do MŠ od 3.5.2021

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe pozitívneho vývoja pandemickej situácie od 3.5.2021 zmenilo Ministerstvo školstva podmienky k nástupu detí do MŠ. Z tohto dôvodu už nie je potrebný 7 dňový test zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.  Zákonný zástupca predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bezinfekčnosť
Upozorňujeme na skutočnosť, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
Zároveň upozorňujeme, že dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného ani iného ochorenia.
Naďalej platí povinnosť nosenia rúška/ respirátora pre zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.
Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.
Príchod deti do MŠ do 8.00 hod- žiadame o dodržiavanie prevádzkového času.
Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./

Pravidlá pre školy – vysvetlivky: Pravidlá pre školy-vysvetlivky

Nové opatrenia a podmienky v MŠ od 19.4.2021

Vážení rodičia,
od pondelka 19.4.2021 vláda SR a ÚVZ uvoľnila niektoré opatrenia (viď príloha). Preto už nebude potrebné nosenie rúška pre deti pri rannom schádzaní detí. Naďalej však platí, aby dieťa malo rúško v skrinke. Rodičom ostáva povinnosť nosenia respirátora, pedagogický pracovník má povolené nosenie rúška.
Ostatné podmienky platia tak ako doteraz, taktiež je potrebný platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní . Je potrebné priniesť: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 11a  a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
Príloha: Vyhlaska_175

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

riaditeľka Materskej školy Miloslavov,

Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov,  vyhlasuje

zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Termín podávania žiadostí: 10.05.2021 – 14.05.2021

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov,
 • poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov:  Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu:   info@miloslavov.skŽiadosti zasielané na inú e-mailovú adresu a v inom termíne nebudú zaradené do zápisu detí na školský rok 2021/2022.

  Formulár žiadosti je k dispozícii na: https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/

  O spôsobe overovania údajov a doručení originálu žiadosti ( doručenie len v prípade ak bol posielaný sken žiadosti) vás budeme bližšie informovať na webovej stránke MŠ Miloslavov.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2021 dovŕši 5 rokov a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 • Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku              a ktorému bolo predĺžené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  • dieťa musí spĺňať vek 3 roky do 31.8.2021
  • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt v obci Miloslavov
  • starší súrodenec navštevujúci MŠ

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 15. júna 2021.

Obnovenie prevádzky MŠ od 22.3.2021

Vážení rodičia,
napriek predĺženiu núdzového stavu vládou SR sme sa po dohode so zriaďovateľom rozhodli od pondelka 22.3.2021 umožniť pobyt v MŠ všetkým deťom, ktorých rodičia prejavia záujem.
Prevádzka MŠ počas Veľkonočných sviatkov bude zatvorená od 1.4. (štvrtok) do 6.4. (utorok) vrátane, obnovenie prevádzky od 7.4.2021( streda).