Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch:  

              od 2.5.2023 do 7.5.2023

Podľa § 59 odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) sa deti  do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.)

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne do podateľne alebo poštovej schránky Obecného úradu Miloslavov,
 • poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov:

Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov,

 • elektronicky – prostredníctvom: slovensko.sk *Materská škola Miloslavov (E0007279876)
 1. a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy* alebo
 2. b) elektronického dokumentu, ktorý  je  autorizovaný  kvalifikovaným  elektronickým podpisom.

Formulár žiadosti je k dispozícii na:  https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/

 

Dôležité

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo

vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (príloha č. 1).

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

 

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2023 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že jeho dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že týmto dieťaťom je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2023.

Dôležité

S účinnosťou od 1. septembra 2023, ak bude schválená novela školského zákona,nebude možné zaradiť ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie žiadne dieťa, ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2023.

 

Spádová materská škola

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa netýka ani cirkevných ani súkromných materských škôl a ani materských škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási.

 

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a  dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu

 

Dôležité

Žiadne dieťa, ani dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nesmie mať vydané rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dva-krát.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ani po výzve riaditeľa materskej školy nepredloží všetky tri doklady, alebo jeden z dokumentov bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy nevydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania[1].

 

Dôležité

V školskom roku 2023/2024 budú deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte aj deti, ktoré v školskom roku 2022/2023 plnili povinné predprimárne vzdelávanie pred piatym rokom veku a to v prípade, ak:

– nedosiahnu školskú spôsobilosť a nemôžu byť výnimočne prijaté na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona alebo

– ich rodičia sa rozhodli nepožiadať o výnimočné prijatie na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona.

Takéto deti môžu v školskom roku 2023/2024 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania len ak ich zákonný zástupca najneskôr do 31. augusta 2023 (vrátane) predloží materskej škole:

– písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

– písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

– informovaný súhlas zákonného zástupcu (podpísaný obidvomi zákonnými zástupcami).

Až po predložení týchto troch dokladov riaditeľ materskej školy takýmto deťom vydá rozhodnutie o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Miloslavov                 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov          a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov           a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, tzn. ktoré dovŕšili 6 rokov. Riaditeľstvu MŠ je potrebné doložiť náležitú dokumentáciu.
 • deti, ktoré nedovŕšili do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt dieťaťa a oboch rodičov v obci Miloslavov. V prípade samoživiteľov to bude trvalý pobyt zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti.
 • osobitný zreteľ, t.j. deti zamestnancov MŠ, ZŠ a OÚ
 • podľa veku: –  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

–  deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

–  deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

 

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke MŠ www.msmiloslavov.sk

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 30.6.2023.

PRÍLOHY:
PRÍLOHA č.1 Čestné vyhlásenie

PRÍLOHA č.2 Písomné vyhlásenie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ