Vážení rodičia,

Od 1.1.2023 nadobudlo platnosť nové VZN  č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov a o výške príspevku na úhradu režijných nákladov
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole – ostáva nezmenený

(l.)Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 EUR/mesiac;

Mení sa : Školská jedáleň pri MŠ

(1.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín z tabuľky Finančné pásma A 3. pásma s účinnosťou od 01.01.2023 sa určuje pre:
a) vekovú kategóriu do 6 rokov
– desiata 0,50 EUR;
– obed 1,20 EUR;
– olovrant 0,40 EUR;

(1.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín z tabuľky Finančné pásma A 3.
pásma s účinnosťou od 01.01.2023 sa určuje pre:
a) dospelých stravníkov – obed 2,40 EUR;

(2.) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov sa pre dieťa určuje vo výške 0,56 EUR/1 dieťa/1 deň;

(3.)Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni môže zriaďovateľ svojím rozhodnutím
čiastočne alebo úplne odpustiť, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(4.) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa pre dospelých stravníkov a stravníkov školských zariadení určuje na 1,69 EUR/jeden obed.

(5.)Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na úhradu režijných nákladov sa uhrádzajú spolu do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci na účet školskej jedálne.