Vážení rodičia,
preposielame Vám informácie k vyšetreniu školskej zrelosti.
Prihlášku spolu s dotazníkom (viď príloha) je potrebné odovzdať do
15.2.2023  pani učiteľke na triede.

  1. Vyšetrenia školskej pripravenosti detí  sa budú realizovať od  27. februára 2023  tak, aby sa ukončili čo najskôr do termínu zápisov do základných škôl. Odborní zamestnanci CPP zabezpečia vyšetrenia školskej pripravenosti detí a poradenstvo rodičom buď

º   individuálnou formou v CPP v Senci  – (treba vyznačiť v prihláške, že si rodič praje prísť osobne s dieťaťom do nášho zariadenia na vyšetrenie)

º   alebo formou návštevy v materskej škole, v dohodnutom termíne

O vyšetrenie školskej spôsobilosti žiadajú rodičia detí, ktoré:

º   k 31.8.2023 dosiahnu vek 6 rokov a prejavujú známky nezrelosti alebo ktorých rodičia požiadajú o vyšetrenie z iných dôvodov

º   ktorých rodičia žiadajú o predčasné zaškolenie dieťaťa (jedná sa o deti, ktoré do 31.8.2023 nedosiahli vek 6 rokov, ale tento vek dosiahnu po septembri 2023)

º   ktoré pre akcelerovaný vývin majú predpoklady na predčasné zaradenie do povinného predprimárneho vzdelávania s perspektívou predčasného zaškolenia do ZŠ (vyšetrenie spôsobilosti pre predčasné predprimárne vzdelávanie)

  1.  CPP v Senci poskytuje vyšetrenia školských zrelostí a poradenstvo bezplatne.  Nálezy súkromných inštitúcií, odborníkov, ktorí nie sú zaradení v sieti škôl a školských zariadení sú podľa zákona pre riaditeľstvá školy neplatnými.

    Konzultácie psychológa s rodičmi: sa budú konať v termíne podľa ich vzájomnej dohody, môže byť uskutočnená aj telefonicky.  Správy z vyšetrenia školskej zrelosti zasiela CPP rodičom poštou, osobným prevzatie v CPP alebo zaslaním hromadne doporučene do  MŠ ktorú dieťa navštevuje.Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislatívy CPP nemôže vydávať po termíne 31.9.2023 žiadne odporúčania na predčasné predprimárne vzdelávanie, na predĺženie predprimárneho vzdelávania, ani žiadne potvrdenia na odklad školskej dochádzky resp. dodatočný odklad školskej dochádzky (tieto možnosti boli zrušené).

    PRÍLOHA:
    Prihláška na vyšetrenie školskej spôsobilosti