Vážení rodičia predškolákov.

Od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorého znenie sa už bude týkať aj Vás. Podľa nového zákona sa ruší tzv. odklad školskej dochádzky a v prípade, že dieťa nie je zrelé na nástup do 1.roč. ZŠ, tak rodič požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Preto Vám posielame vyjadrenie z CPPPaP ako postupovať a prikladáme aj žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti, ktorú prosím odovzdajte do 12.3.2021 buď osobne učiteľke na triede alebo pošlite mailom vyplnené všetky potrebné dokumenty.

  1.   Ak dieťa nie je na školu pripravené, po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe:
  2. a) písomného vyjadrenia príslušnej CPPPaP
  3. b) písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast
    c) informovaného súhlasu zákonného zástupcu (
    alebo zástupcu zariadenia).

 

Tieto doklady rodič odovzdá riaditeľstvu základnej školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka. Zmena: Dieťa sa nemusí zápisu zúčastniť osobne.

 

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni v ktorom dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

 

Správne zaradenie dieťaťa do 1. ročníka podľa jeho pripravenosti sa stáva veľmi dôležité nakoľko sa rušia nulté a prípravné ročníky ZŠ, ktoré poskytovali deťom „nezrelým na školskú dochádzku“ zvýšenú individuálnu starostlivosť.

 

Súčasne  je potrebné aby v MŠ rodičia  odovzdali  vyplnené  a podpísané Žiadosti o vyšetrenie školskej zrelosti a Anamnestický dotazník (vyplní rodič).

Žiadost_skolska_zrelost+oboznamenie

Zrelosť školská-dotaznik_pre_rodicov_MS