Vážení rodičia,

Od 1.1.2021 vstupuje do platnosti VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Preto Vás žiadam, aby ste si zmenili nastavenia v platbách.

Zmena nastala zjednotením sumy poplatku za pobyt v MŠ v nadväznosti na novelizovaný zákon.

Nové znenie VZN :

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1.)         Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou       50,00  EUR/mesiac;

(2.)         Príspevok podľa ods. (1.)  tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to:

  1. bankovým prevodom na účet číslo IBAN SK 5856000000001877409018,  SWIFT: KOMASK2X;
  2. poštovou poukážkou;
  3. variabilný symbol je prideľovaný pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a platby sú realizované s jeho použitím až do ukončenia povinnosti platiť poplatok;
  4. rodičia deti, ktoré nastúpili do materskej školy pred školským rokom 2020/2021   pokračujú v platbách s použitím variabilného symbolu, ktorý mali pridelený na začiatku školského roka 2019/2020;

(3.)         Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(4.)         Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza za dieťa, ktoré

  1. má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich     kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov, čo je povinný zákonný zástupca zriaďovateľovi  preukázať,
  2. dochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka  materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými  dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku podľa pokynu riaditeľa zariadenia.