Možnosť prezenčnej výučby v MŠ bude umožnená deťom, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska, ktoré boli prihlásené na pobyt v MŠ v prieskume dňa 2.3.2021.
Je potrebné priniesť tlačivo k nástupu dieťaťa – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od 15.3.2021
Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.