Vážení rodičia, v mesiaci apríl nás v MŠ čakajú tieto akcie a udalosti:

 •  Od 6.4. do 11.4. je MŠ zatvorená- sviatky Veľkej noci (+ školenie zamestnancov)
 • Nakoľko bol veľký záujem o vyšetrenie školskej zrelosti pre predškolákov, tak CPaP nám termíny na vyšetrenie rozdelilo na viac dní :V čase od 12.4. do 19.4.Poradie detí si bude určovať p. psychologička. Vyšetrenie bude realizované v MŠ a je bezplatné.
 • 13.4 a 14.4. budú mať predškoláci exkurziu do ZŠ
 • 18.4. divadelné predstavenie : Kompost story:  o triedení odpadu
 • 22.4. čaká všetkých predškolákov zápis do 1. roč. – zopár informácií:  Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“), bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
  Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu 2023 (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  Posúdenie školskej spôsobilosti v zariadeniach poradenstva a prevencie pred zápisom u detí, ktoré k 31. augustu 2023 (vrátane) dovŕšia najmenej šesť rokov veku nie je povinné.
  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:  – písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, – písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a – informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
  Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy, do ktorej dieťa zapísal.
  Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží príslušnej základnej školy fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
  Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku. Z uvedeného vyplýva, že dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávanie len jedenkrát.
  Návrat žiadneho dieťaťa prijatého na základné vzdelávanie, ktoré sa od 1. septembra 2023 stane žiakom základnej školy, späť do materskej školy (po začatí školského roka 2023/2024) už nie je možný.
Všetky informácie k zápisu sú na výveskách v MŠ.