Pohľadnica pre starkých

Študentský časopis

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyrábame s deťmi pohľadnice pre starých rodičov a pre dôchodcov z obce, ktorí nemajú príbuzných. Nielen v októbri, ale po celý rok sa snažíme viesť deti k úcte starším.
Pri tejto príležitosti Vás prosíme o spoluprácu tým, že prinesiete pani učiteľkám na triede adresu starých rodičov. Každé dieťa vyrobí v triede jednu pohľadnicu, ktorú spoločne s učiteľkou pošlú poštou a pre druhých starých rodičov vyrobíte pohľadnicu spolu s deťmi Vy.
Ďakujeme.

Týždeň zeleniny a ovocia

Aké kombinácie zeleniny a ovocia sú pre nás najvhodnejšie? - Dámskajazda

Od 4.10. do 8.10.2021

TÝŽDEŇ ZELENINY v našej škôlke máme

a tak Vám to milí rodičia na známosť dávame,

aby ste o tom informáciu mali

a svojmu dieťatku (aspoň) 1 kus zeleniny do triedy prichystali.

Zelenina nebude v škôlke na hranie,

ale na poznávanie a ochutnávanie.

Na ďalší týždeň bude zas TÝŽDEŇ OVOCIA,

nech od nás zlé choroby veľmi rýchlo odbočia.

V tom čase (11.10.-15.10.) detičkám do triedy ovocie dajte

a nezabudnite na to, hneď ako tento oznam dočítate.

Nástup detí v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, milé deti,
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my sa tešíme na Vás vo štvrtok 2.9.2021 v našej materskej škole.
Vítame aj nových škôlkarov a prinášame Vám zopár základných informácii :
Prevádzková doba MŠ Miloslavov je 6.30 – 17.00 hod.
Príchod detí je od 6.30 do 8.00 hod.
Pre dieťa si môžete prísť od 15.00 do 17.00, (resp. okolo 12.00 po dohode s pani učiteľkou.)
Každé dieťa má svoju skrinku v šatni označenú menom a priezviskom, prezuje sa, v skrinke si necháva náhradné oblečenie.

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa vo svojej triede pani učiteľke, pri prvom nástupe v novom školskom roku a v prípade ak je neprítomné v MŠ tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
a taktiež treba odovzdať v prvý deň Zápisný lístok pre Školskú jedáleň:

Zápisný lístok pre rok 2021-2022

a prefotený preukaz poistenca
(preukaz poistenca platí pre nové detičky a v prípade zmeny zdravotnej poisťovne)

Nakoľko každé dieťa reaguje na proces adaptácie inak, pedagóg môže navrhnúť skrátenie pobytu dieťaťa v materskej škole.

Čo bude škôlkar potrebovať v MŠ:

 • Pyžamo
 • Prezuvky
 • Hygienické potreby – 2x ročne: krabicu hygienických vreckoviek, podložky do postieľky (po dohode s pani učiteľkou),         hrebeň
 • Náhradné oblečenie do skrinky

„ Označ mi to mamka prosím mojim menom „

 

Prostredníctvom emailu dostanete nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám:

 • evidenčný lístok (obdržíte v MŠ)
 • splnomocnenie o prebratí dieťaťa inou osobou
 • adaptačný hárok
 • informovaný súhlas

 

Protiepidemické opatrenia v šk. roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Školský semafor 2021_2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

Informácie o povinnom predškolskom (predprimárnom) vzdelávaní

Základné informácie o povinnom  predprimárnom vzdelávaní

Od 1.1.2021 vstúpil do platnosti zákon č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ten definuje povinné predprimárne vzdelávanie pre deti. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Reálne sa povinnosť začína uplatňovať od 1.septembra 2021 a týka sa teda až detí, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie bude trvať jeden školský rok  a v prípade dieťaťa pokračujúceho v plnení povinného predprimárneho vzdelávania najdlhšie dva školské roky.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt- tzv. spádovej materskej škole. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádovú materskú školu bude určovať obec.

Deti, ktoré už MŠ navštevujú sa neprijímajú zvlášť na povinné predprimárne vzdelávanie, a preto nie je potrebné vykonať žiadny správny úkon v tomto smere. Ak ide o prijímanie detí k novému školskému roku, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca podáva v čase od 1.mája do 31.mája, konkrétny termín určí riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom. Riaditeľka nemôže do MŠ prijať viac detí, ako jej stanovuje kapacita MŠ schválená príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prevádzkovom poriadku.

Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ: Ak sa stane, že niektoré dieťa je skôr  zrelé na vzdelávanie v ZŠ, tak zákonný zástupca dieťaťa, u ktorého sa predpokladá tzv. predčasné zaškolenie v ZŠ , musí riaditeľku MŠ požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Túto žiadosť by mal doručiť ideálne najneskôr v čase prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. Ak rodič žiada, aby jeho dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie, aj keď nedosiahne 5 rokov veku do 31.8. príslušného kalendárneho roka, k žiadosti musí priložiť:

 • Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • Súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Ak sa pri dieťati výnimočne prijatom na povinné predprimárne vzdelávanie po absolvovanom roku predsa ukáže, že nie je zrelé a spôsobilé na vzdelávanie v ZŠ, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní ako v bežnom prípade.

Sledovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného dochádzania v pracovných dňoch v rozsaho najmenej 4 hodiny denne, okrem času školských prázdnin, tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. Ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ MŠ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci( úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ospravedlniť akúkoľvek neprítomnosť dieťaťa, pričom neprítomnosť dlhšiu ako 3 dni musí ospravedlniť potvrdením lekára.  Nedbanie zákonného zástupcu o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa je teda posudzované podľa podobných pravidiel ako pri sledovaní plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimku z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania majú zdravotne znevýhodnené deti. Ide o deti, ktorým zdravotný stav nielenže neumožňuje pravidelnú účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ, ale ani jeho vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania podľa §28a ods. 2písm.a) školského zákona. K žiadosti o oslobodenia od povinnosti dieťaťa dochádzať do MŠ musí zákonný zástupca takéhoto dieťaťa priložiť:

 • Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • Písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Na základe oboch písomných súhlasov rozhodne riaditeľka MŠ o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov. V prípade, že sa dieťaťu  zdravotný stav zlepšil, môže dieťa opätovne nastúpiť do MŠ.

Ukončenie povinného predprimárneho vzdelávania:  typickým hodnotením v MŠ je posudzovanie školskej zrelosti. V prípade, že učiteľka na základe pedagogického diagnostikovania vyhodnotí školskú pripravenosť dieťaťa ako primeranú a dostačujúcu, nie je povinné postupovať žiadne ďalšie kroky a dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie ho môže ukončiť v riadnom termíne bez nutnosti overovania úrovne rozvoja treťou stranou- CPPPaP. Dokladom o získanom stupni vzdelávania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania.

Ak však dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe :

 • písomného vyjadrenia príslušnej CPPPaP
 • písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (alebo zástupcu zariadenia).

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7 rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vážení rodičia,

Od 1.1.2021 vstupuje do platnosti VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Preto Vás žiadam, aby ste si zmenili nastavenia v platbách.

Zmena nastala zjednotením sumy poplatku za pobyt v MŠ v nadväznosti na novelizovaný zákon.

Nové znenie VZN :

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1.)         Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou       50,00  EUR/mesiac;

(2.)         Príspevok podľa ods. (1.)  tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to:

 1. bankovým prevodom na účet číslo IBAN SK 5856000000001877409018,  SWIFT: KOMASK2X;
 2. poštovou poukážkou;
 3. variabilný symbol je prideľovaný pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a platby sú realizované s jeho použitím až do ukončenia povinnosti platiť poplatok;
 4. rodičia deti, ktoré nastúpili do materskej školy pred školským rokom 2020/2021   pokračujú v platbách s použitím variabilného symbolu, ktorý mali pridelený na začiatku školského roka 2019/2020;

(3.)         Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(4.)         Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza za dieťa, ktoré

 1. má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich     kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov, čo je povinný zákonný zástupca zriaďovateľovi  preukázať,
 2. dochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka  materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými  dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku podľa pokynu riaditeľa zariadenia.