Návšteva predškolákov v Základnej škole Miloslavov

Dňa 21.4.2022 (štvrtok) navštívia predškoláci – budúci prváci z tried Srdiečka, Rybky, Včielky, Sovičky a Mackovia Základnú školu Miloslavov, aby sa zoznámili s prostredím, ktoré ich privíta na zápise do Základnej školy Miloslavov dňa 23.4.2022 (sobota) v čase od 8.00 do 13.00 hod.

 

Veľkonočné sviatky

Zobraziť zdrojový obrázok

Malý zajko v tráve čupí,

sleduje ako jar sa budí.

Všetko živé raduje sa,

na Veľkú noc hotuje sa.

Privítajme sviatky jari,

nech sa všetkým dobre darí.

KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY PRAJE CELÝ KOLEKTÍV

MŠ MILOSLAVOV

Pokračovanie povinného predškolského vzdelávania

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Povinné  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  trvá  jeden  školský  rok.  Ak  dieťa po dovŕšení  šiesteho  roka  veku  nedosiahne  školskú  spôsobilosť,  riaditeľ  materskej  školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  v materskej škole na základe :
1. písomného  súhlasu  príslušného zariadenia  poradenstva  a  prevencie (CPPPaP Senec)

2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast

3.  s informovaným súhlasom rodiča

4. žiadosťou rodiča o pokračovanie predprimárneho vzdelávania

Rozhodnutie  o pokračovaní  plnenia  povinného  predprimárneho  vzdelávania na základe žiadosti rodiča, riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne  po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča.

Zápis detí do Materskej školy Miloslavov na školský rok 2022/2023

Zápis detí na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov do MŠ Miloslavov na školský rok 2022/2023 prebieha iba v dňoch:
od 2.5.2022 do 6.5.2022 

Žiadosti zasielané v inom termíne nebudú zaradené do zápisu detí na školský rok 2022/2023. 

Žiadame Vás, aby ste si pozorne prečítali informácie v prílohe:   Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 22_23

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Ďakujeme

 

Vyšetrenie školskej zrelosti pre prihlásených predškolákov

Vážení rodičia,
v našej materskej škole bude prebiehať vyšetrenie školskej zrelosti pre prihlásené deti. Nakoľko bol veľký záujem o toto vyšetrenie, termíny nám CPPPaP rozdelilo na 5 dní a poradie detí si bude určovať pani psychologička. Jedná sa o tieto dni:
22.3., 23.3., 30. 3., 31.3., a 4.4.2022.