Rozlúčka s predškolákmi

Milí rodičia,
pozývame Vaše dieťa (odchádzajúce do ZŠ) na rozlúčku s MŠ, podrobnejšie informácie nájdete vo Vašej prílohe podľa triedy, do ktorej Vaše dieťa chodilo (rozlúčka bude v triede, ktorú Vaše dieťa navštevovalo).
Z hygienických dôvodov bude táto slávnosť BEZ prítomnosti rodičov. 
Deti odchádzajúce do základnej školy, ktoré momentálne nenavštevujú MŠ a prídu iba na rozlúčku:
Poprosíme Vás, aby ste svoje dieťa priniesli do MŠ na 9tu hodinu a vyzdvihli si ho o 11.30 hod.
Za porozumenie ďakujeme.
Prílohy:
Trieda Rybky: R-RYBKY
Trieda Srdiečka: R-SRDIEČKA
Trieda Včielky: R-VČIELKY

Dodatočné dodanie lekárskeho potvrdenia

DODATOČNÉ DODANIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA

VÁŽENÍ RODIČIA ,
AK STE SI ZASLALI ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ, ŽIADAME
VÁS O DODATOČNÉ DOLOŽENIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA A TO DO 10.7.2020. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE BUDE VYDANÉ DO 15.7.2020.

 Potvrdenie môžete poslať poštou na adresu MŠ, príp. osobne priamo do MŠ za dodržania všetkých hygienických podmienok alebo mailom- preskenované potvrdenie.  .

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt, na 3 mesiace.

Tento doklad bude akceptovaný aj na tlačive od lekára ( vyžaduje sa aj  údaj
o očkovaní/neočkovaní/ )

Ak bola už zaslaná prihláška potvrdená lekárom , ďalšie-opätovné lekárske
potvrdenie sa vyžadovať nebude.

Ďakujem za pochopenie                                   Bc. Monika Neupauerová
Riaditeľka MŠ Miloslavov

Príloha: lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Miloslavov

Vážení rodičia,
v prílohe je aktuálne tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Miloslavov (prihláška o prijatie do MŠ). Žiadosť je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu v Miloslavove alebo odniesť osobne do podateľne Obecného úradu v Miloslavove.
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

Príloha: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Miloslavov: prihláška o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa
budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Dištančné vzdelávanie pre materské školy

Ministerstvo školstva prináša prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci rezortu školstva
celej verejnosti (učitelia, žiaci, rodičia) bez nutnosti prihlásenia:
https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc

 

E BOOK (pracovne zošity pre deti predškolského veku):

Namaľujme dúhu

Výzva, ktorá má krásnu myšlienku a veľkú symboliku. Namaľujme spoločne dúhu, ktorú ako symbol vylepme do okien našich domovov pre nás a okoloidúcich ľudí. Je to symbol, že sme doma a spoločným úsilím chceme poraziť koronavírus.

 

Informácie k platbám do materskej školy

Poplatky v Materskej škole Miloslavov sa do odvolania pozastavujú.

Poplatky uhradené v mesiaci marec 2020 budú alikvotnou čiastkou zaúčtované a zostatky prenesené do nasledujúceho mesiaca kedy sa prevádzka materskej školy otvorí. V prípade, že už dieťa nebude navštevovať materskú školu sa poplatok rodičom vráti na účet.

Oznam_platby_MŠ