Dodatočné dodanie lekárskeho potvrdenia

DODATOČNÉ DODANIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA

VÁŽENÍ RODIČIA ,
AK STE SI ZASLALI ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ, ŽIADAME
VÁS O DODATOČNÉ DOLOŽENIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA A TO DO 10.7.2020. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE BUDE VYDANÉ DO 15.7.2020.

 Potvrdenie môžete poslať poštou na adresu MŠ, príp. osobne priamo do MŠ za dodržania všetkých hygienických podmienok alebo mailom- preskenované potvrdenie.  .

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt, na 3 mesiace.

Tento doklad bude akceptovaný aj na tlačive od lekára ( vyžaduje sa aj  údaj
o očkovaní/neočkovaní/ )

Ak bola už zaslaná prihláška potvrdená lekárom , ďalšie-opätovné lekárske
potvrdenie sa vyžadovať nebude.

Ďakujem za pochopenie                                   Bc. Monika Neupauerová
Riaditeľka MŠ Miloslavov

Príloha: lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Miloslavov

Vážení rodičia,
v prílohe je aktuálne tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Miloslavov (prihláška o prijatie do MŠ). Žiadosť je potrebné doručiť na adresu Obecného úradu v Miloslavove alebo odniesť osobne do podateľne Obecného úradu v Miloslavove.
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

Príloha: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Miloslavov: prihláška o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa
budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Dištančné vzdelávanie pre materské školy

Ministerstvo školstva prináša prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci rezortu školstva
celej verejnosti (učitelia, žiaci, rodičia) bez nutnosti prihlásenia:
https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc

 

E BOOK (pracovne zošity pre deti predškolského veku):

Namaľujme dúhu

Výzva, ktorá má krásnu myšlienku a veľkú symboliku. Namaľujme spoločne dúhu, ktorú ako symbol vylepme do okien našich domovov pre nás a okoloidúcich ľudí. Je to symbol, že sme doma a spoločným úsilím chceme poraziť koronavírus.

 

Informácie k platbám do materskej školy

Poplatky v Materskej škole Miloslavov sa do odvolania pozastavujú.

Poplatky uhradené v mesiaci marec 2020 budú alikvotnou čiastkou zaúčtované a zostatky prenesené do nasledujúceho mesiaca kedy sa prevádzka materskej školy otvorí. V prípade, že už dieťa nebude navštevovať materskú školu sa poplatok rodičom vráti na účet.

Oznam_platby_MŠ

Podávanie žiadosti do MŠ Miloslavov – nové nariadenia Ministerstva školstva, ďalšie informácie

Vážení rodičia,
podávanie žiadosti do Materskej školy Miloslavov bude prebiehať od 30.4.2020 do 31.5.2020, poštou na adresu Obecného úradu Miloslavov, prípadne osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov  v čase kedy je podateľňa otvorená a bez lekárskeho potvrdenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa
budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Angličtina – kurz pokračuje online formou

Vážení rodičia,
počas uzavretia materskej školy bude kurz angličtiny pre prihlásené deti prebiehať od štvrtka 26.3.2020 online formou. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
Rodičom, ktorí uhradili kurzovné za druhý polrok boli odoslané informácie do e-mailu, prosíme preto, aby ste si skontrolovali svoje e-maly.
oznam anglictina – pokracovanie