Nový školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a milé deti,
dňa 2.9.2020 (streda) sa začína nový školský rok 2020/2021. Naďalej aj v novom školskom roku až do odvolania dodržiavame protiepidemiologické opatrenia na základe pokynov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať dve tlačivá – Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a Vyhlásenie na začiatku školského roku, ktoré sú uvedené v týchto prílohách:
Vyhlásenie na začiatku šk. roka 2020-2021
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Ďalej je potrebné, aby ste odovzdali na triede pani učiteľke Zápisný lístok pre Školskú jedáleň uvedený v tejto prílohe:
zápisný lístok 2020 PDF
Dané prílohy Vám budú k dispozícii aj v MŠ, avšak odporúčame Vám priniesť už vypísané, aby ste sa nezdržiavali v priestoroch budovy.
Pri vstupe do budovy je nevyhnutné mať prekryté horné dýchacie cesty napr. rúškom a dezinfikovať si ruky – týka sa to rodiča aj dieťaťa.
Dodržujte medzi sebou odstupy.
Dieťa má mať náhradné rúško uložené v skrinke (vnútri skrinky).
Dieťa si v danej situácii nemôže nosiť hračky do MŠ (ani do skrinky).
Rodič nevstupuje do triedy.
Pre dieťa si môže prísť rodič, zákonný zástupca, alebo člen žijúci v spoločnej domácnosti (počas trvania mimoriadnej situácie) poverený splnomocnením.
Ďalšie pokyny a ďalšie tlačivá Vám poskytnú pani učiteľky.

Prevádzka MŠ začína od 6.30 hod. a trvá do 17.00 hod.
Dieťa je potrebné priviesť do 8.00 hod., aby neskorší príchod nenarušoval režim dňa, po ôsmej hodine sa budova zamyká. Pre dieťa chodí rodič, alebo jeho zákonný zástupca. Ak rodič poverí inú osobu k vyzdvihnutiu dieťaťa, musí mať podpísané splnomocnenie.  Pre dieťa si môžete prísť o 12.00 hod. po dohode s učiteľkou, alebo od 15.00 do 17.00 hod.

Menný zoznam žiakov a zaradenie do tried bude vyvesený pri vstupe do budovy, čísla a názvy tried sú označené.

Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje:

– prezúvky

– pyžamo

– náhradné oblečenie do skrinky vrátane spodného prádla a ponožiek

– papierové vreckovky (v krabičke)

– hrebeň alebo kefu na česanie vlasov (deti, ktoré majú dlhšie vlasy)

– prefotený zdravotný preukaz poistenca u nových detí, alebo ak ste počas prázdnin zmenili dieťaťu zdravotnú poisťovňu

Každé dieťa má pridelenú skrinku vo vstupnej časti budovy alebo na chodbe, na skrinkách sú mená. Veci nechajte dieťaťu v skrinke (prefotený zdravotný preukaz poistenca odovzdajte pani učiteľke), pri skrinke sa dieťa prezuje. Potom dieťa odprevadí rodič do triedy, kde si dieťa prevezme pani učiteľka. Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle príslušnej MŠ, zo stravy dieťa musí byť odhlásené na telefónnom čísle jedálne alebo emailom jedálne (učiteľ nezodpovedá za neodhlásenú stravu).

Teší sa na Vás kolektív MŠ Miloslavov !

Telefónne čísla:

časť Alžbetin Dvor: 
02/ 45 987 225
0907 711 844 (slúži na odhlásenie dochádzky)
0907 711 831 (slúži na odhlásenie zo stravovania) 

časť Miloslavov:
0907 711 845 (slúži na odhlásenie dochádzky)
0907 711 831 (slúži na odhlásenie zo stravovania)


emailová adresa školskej jedálne: sj@miloslavov.sk (ak je to možné, prosíme, uprednostnite túto formu odhlasovania)

 

Rozlúčka s predškolákmi

Milí rodičia,
pozývame Vaše dieťa (odchádzajúce do ZŠ) na rozlúčku s MŠ, podrobnejšie informácie nájdete vo Vašej prílohe podľa triedy, do ktorej Vaše dieťa chodilo (rozlúčka bude v triede, ktorú Vaše dieťa navštevovalo).
Z hygienických dôvodov bude táto slávnosť BEZ prítomnosti rodičov. 
Deti odchádzajúce do základnej školy, ktoré momentálne nenavštevujú MŠ a prídu iba na rozlúčku:
Poprosíme Vás, aby ste svoje dieťa priniesli do MŠ na 9tu hodinu a vyzdvihli si ho o 11.30 hod.
Za porozumenie ďakujeme.
Prílohy:
Trieda Rybky: R-RYBKY
Trieda Srdiečka: R-SRDIEČKA
Trieda Včielky: R-VČIELKY

Dodatočné dodanie lekárskeho potvrdenia

DODATOČNÉ DODANIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA

VÁŽENÍ RODIČIA ,
AK STE SI ZASLALI ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ, ŽIADAME
VÁS O DODATOČNÉ DOLOŽENIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA A TO DO 10.7.2020. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE BUDE VYDANÉ DO 15.7.2020.

 Potvrdenie môžete poslať poštou na adresu MŠ, príp. osobne priamo do MŠ za dodržania všetkých hygienických podmienok alebo mailom- preskenované potvrdenie.  .

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt, na 3 mesiace.

Tento doklad bude akceptovaný aj na tlačive od lekára ( vyžaduje sa aj  údaj
o očkovaní/neočkovaní/ )

Ak bola už zaslaná prihláška potvrdená lekárom , ďalšie-opätovné lekárske
potvrdenie sa vyžadovať nebude.

Ďakujem za pochopenie                                   Bc. Monika Neupauerová
Riaditeľka MŠ Miloslavov

Príloha: lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa