Cirkusové trampoty šaša Tomíka

Tomíkove interaktívne rozprávanie o tom, ako pracoval v cirkuse. Samozrejme pracoval v novom cirkuse, ktorý je bez zvierat. Deti postupne prevedie akrobaciou, žonglovaním, balancom až po jednoduché kúzla. Vystúpenie je plné gagov a úprimného detského smiechu. Predstavenie bude prebiehať podľa aktuálnych protiepidemických opatrení.
MŠ časť Alžbetin Dvor dňa 25.01.2022 (utorok)
MŠ časť Miloslavov + MŠ Kultúrny dom dňa 27.01.2022 (štvrtok)
140 Šašo ideas | fašiangy, deti, cirkus

Karneval v MŠ (vo svojej triede)

Všetkým deťom na známosť sa dáva,

že sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva.

Nech si na tú oslavu krásavci aj krásky,

prichystajú dopredu masky.

Do masiek sa už v šatni prezliecť môžete

a celé doobedie sa v nich zabávať budete.

MŠ časť Miloslavov a Kultúrny dom dňa 27.01.2022
MŠ časť Alžbetin Dvor dňa 28.01.2022

 

Školský semafor

,,V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že materské školy a špeciálne materské školy, základné školy a špeciálne základné školy, stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií) a špeciálne stredné školy, praktické školy, odborné učilištia a školské internáty budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.“, ktorý je zverejnený na webovej stránke:

ŠKOLSKÝ SEMAFOR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

Vianočné prázdniny

Zobraziť zdrojový obrázok

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že MŠ Miloslavov bude počas vianočných sviatkov zatvorená v dňoch od 20.12.2021 do 7.1.2022. Prevádzka sa v novom roku začne 10.1.2022.

Krásne sviatočné obdobie Vám praje celý kolektív MŠ.

Nové nariadenia MŠ SR v školskom semafore

Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva sprísnilo opatrenia z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR a aktualizovala Školský semafor reagujúc na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
Celú aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle http://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 – Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa , to znamená, že zákonný zástupca, ktorý je v režime OP môže vstúpiť do budovy spolu s dieťaťom a zákonný zástupca, ktorý nie je v režime OP odovzdá dieťa zamestnancovi  MŠ pri vstupných dverách. To isté platí aj pri odchode z MŠ.

– Do budovy zákonný zástupca môže vstupovať iba s prekrytím dýchacích ciest – respirátorom.

– Do materskej školy môže prísť len zdravé dieťa, teda nesmie prejavovať respiračné a ani žiadne iné ochorenie.

Rodič predkladá pri nástupe do MŠ po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového – prosíme prineste si už vyplnené tlačivo.

– Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

–  Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

– V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

– Krúžková činnosť sa nerealizuje.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Protipandemické opatrenia v MŠ

Vážení rodičia,
v Materskej škole Miloslavov (MŠ) platia aj naďalej tieto opatrenia a odporúčania, prosíme o ich dodržiavanie:

  • povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom pri vstupe do areálu MŠ
  • pri vstupe do budovy si prosíme vydezinfikujte ruky
  • nezdržiavajte sa na chodbách alebo v šatni
  • všetky náležitosti odporúčame riešiť elektronicky
  • návštevy MŠ sú povolené len po súhlase pani riaditeľky MŠ
  • prosíme rodičov, aby nenosili do MŠ choré deti ( patrí sem akýkoľvek príznak alebo podozrenie na akékoľvek ochorenie)
  •  informujte MŠ ak sa u Vás vyskytne ochorenie na COVID-19
  • ak je Vaše dieťa neprítomné v MŠ po dobu troch dní vrátane víkendov a sviatkov je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti                       Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu!

Veselé tekvičky v MŠ

Medzi obľúbené tradície počas jesenných sviatkov patrí výzdoba exteriéru vyrezávanými alebo maľovanými tekvicami. Naši škôlkari spolu so svojimi pani učiteľkami vytvorili takéto krásne tekvice.

Týždeň ovocia

Tento týždeň prebiehal v našej škôlke program: Týždeň ovocia. Deti mohli nielen vidieť, ale aj ochutnať rôzne druhy ovocia.

Ďakujeme rodičom za ovocie, ktoré nachystali svojim deťom a nepedagogickému personálu za krásnu prípravu ovocia pre detičky počas celého týždňa.

Týždeň zeleniny

Do programu ,,Týždeň zeleniny“ sa zapojili aj šikovní zamestnanci našej Školskej jedálne, ktorí upiekli deťom Batat, Hokkaido, cviklu a prichystali aj ďalšie zeleninové dobroty.
Ďakujeme.

 

 

Pohľadnica pre starkých

Študentský časopis

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyrábame s deťmi pohľadnice pre starých rodičov a pre dôchodcov z obce, ktorí nemajú príbuzných. Nielen v októbri, ale po celý rok sa snažíme viesť deti k úcte starším.
Pri tejto príležitosti Vás prosíme o spoluprácu tým, že prinesiete pani učiteľkám na triede adresu starých rodičov. Každé dieťa vyrobí v triede jednu pohľadnicu, ktorú spoločne s učiteľkou pošlú poštou a pre druhých starých rodičov vyrobíte pohľadnicu spolu s deťmi Vy.
Ďakujeme.