Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 22.2.2021

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ:

 1. Podmienkou nástupu dieťaťa je platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní.
  Je potrebné priniesť:
  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (príloha 11a ): Príloha 11a.
  a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
 2. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Povinná karanténa je 14 dní. Prosím, oznámte nám túto skutočnosť.
 1. Do priestorov MŠ je možné vstúpiť len s riadnym prekrytím úst a nosa ( rúško alebo respirátor).
 1. Vzhľadom k tomu, že sa rozširujú rôzne mutácie ochorenia,  je deťom odporúčané nosenie rúška v interiéri.
 1. Je prísny zákaz nosiť choré dieťa do MŠ ( dieťa, ktoré má respiračné problémy- kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, ako aj hnačka, zvracanie, vyrážky a pod.)
 1. Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je neprítomné v MŠ tri a viac dní vrátane víkendov a sviatkov, predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

Tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase: Príloha 11b

 

Rozhodnutie ministra školstva

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Tomuto riešeniu predchádzalo niekoľko intenzívnych rokovaní k návratu žiakov do škôl s epidemiológmi a odborníkmi. Epidemiologická situácia je však po skríningovom testovaní naďalej vážna a neklesá ani počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach.

Materské školy budú naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. 

Rozhodnutie ministra školstva

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

Pokyny k nástupu do MŠ pre prihlásené deti

Organizácia  chodu MŠ v čase od 11.1.do 18.1.2021:

Prevádzka MŠ je nezmenená a teda od 6:30 do 17:00,
deti budú rozdelené do 2 tried len v časti AD (Alžbetin Dvor), to znamená, že deti z časti Miloslava, treba priniesť do časti AD, 
otvorené budú triedy Slniečka a Rybky. V triede Slniečka budú deti z tried: Lienky, Žabky,Slniečka, Včielky, Mravčeky a Sovičky- spolu 13 detí, v triede Rybky budú deti z tried: Zajkovia, Srdiečka a Rybky- spolu 12 detí. 
Pani učiteľky sa budú striedať.
Prosím nezabudnite priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti.
Stravu máte nahlásenú, takže v prípade neprítomnosti dieťaťa si ju už musíte odhlásiť obvyklým spôsobom. 

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 11.1.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:
S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriaďovateľ;
Rozhodnutie ministra školstva od 11.1.2021

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme pánovi Jánovi Hornému za knižky – Kuriatko Spinkáčik a Snehuliak, ktoré daroval našej Materskej škole Miloslavov. Veľmi si to vážime a Váš darček deti určite veľmi poteší.
Ďakujeme!
Kolektív MŠ Miloslavov

Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia a stojaci ľudia

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vážení rodičia,

Od 1.1.2021 vstupuje do platnosti VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Preto Vás žiadam, aby ste si zmenili nastavenia v platbách.

Zmena nastala zjednotením sumy poplatku za pobyt v MŠ v nadväznosti na novelizovaný zákon.

Nové znenie VZN :

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1.)         Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou       50,00  EUR/mesiac;

(2.)         Príspevok podľa ods. (1.)  tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to:

 1. bankovým prevodom na účet číslo IBAN SK 5856000000001877409018,  SWIFT: KOMASK2X;
 2. poštovou poukážkou;
 3. variabilný symbol je prideľovaný pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a platby sú realizované s jeho použitím až do ukončenia povinnosti platiť poplatok;
 4. rodičia deti, ktoré nastúpili do materskej školy pred školským rokom 2020/2021   pokračujú v platbách s použitím variabilného symbolu, ktorý mali pridelený na začiatku školského roka 2019/2020;

(3.)         Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(4.)         Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza za dieťa, ktoré

 1. má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich     kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov, čo je povinný zákonný zástupca zriaďovateľovi  preukázať,
 2. dochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka  materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými  dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku podľa pokynu riaditeľa zariadenia.

Akcie v MŠ za mesiac december 2020

Do poslednej chvíle sme čakali, či do našej Materskej školy zavíta tento rok Mikuláš vzhľadom k náročnému obdobiu, ktoré poznačilo celý svet. Našťastie, Mikuláš 04.12. prišiel osobne a naše deti potešil svojou návštevou a rozdal im pekné balíčky. Deti Mikuláša s radosťou privítali a zarecitovali mu pekné básničky.

Vo štvrtok 17.12. a v piatok 18.12. sa deti zabavili na pred prázdninovom vianočnom posedení vo svojich triedach, rozlúčili sa so starým rokom a potešili sa z nových darčekov, ktoré našli pod stromčekom.

Od pondelka 21.12. majú deti z MŠ Miloslavov prázdniny a po prázdninách nastúpia opäť do Materskej školy v pondelok 11.01.2021.
Prajeme im krásne prázdniny, nech si oddýchnu v kruhu svojej rodiny.

 

Poďakovanie za zber batérií

Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa zapojili do projektu – Zbierame použité batérie so Šmudlom a týmto podporili našu Materskú školu. Za separáciu a zber použitých batérií Materská škola získava odmenu, v súčasnosti finančnú podporu, nakoľko divadelné predstavenie ako odmena sa nemôže realizovať kvôli protiepidemickým opatreniam.
MŠ Miloslavov