Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia,
riaditeľka Materskej školy Miloslavov,Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov,  vyhlasujezápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Termín podávania žiadostí: 10.05.2021 – 14.05.2021

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov,
 • poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu:   info@miloslavov.sk Žiadosti zasielané na inú e-mailovú adresu a v inom termíne nebudú zaradené do zápisu detí na školský rok 2021/2022.O spôsobe overovania údajov a doručení originálu žiadosti ( doručenie len v prípade ak bol posielaný sken žiadosti) vás budeme bližšie informovať na webovej stránke MŠ Miloslavov Formulár žiadosti je k dispozícii na: https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2021 dovŕši 5 rokov a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 • Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku              a ktorému bolo predĺžené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  • dieťa musí spĺňať vek 3 roky do 31.8.2021
  • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt v obci Miloslavov
  • starší súrodenec navštevujúci MŠ
  • vek dieťaťa

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 15. júna 2021.

Zápis MŠ šk rok 2021-2022

 

Poďakovanie

Ďakujeme mamičke pani Bučikovej z triedy Srdiečka za darovanie farieb a veľkého veľkonočného vajíčka, ktoré naše deti nádherne vymaľovali.
                ĎAKUJEME!

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 22.3.2021

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 22.3.2021:

 1. Podmienkou nástupu dieťaťa je platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní ( resp. 14 podľa covid automatu).
  Je potrebné priniesť: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od 15.3.2021 a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
 2. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Povinná karanténa je 14 dní. Prosím, oznámte nám túto skutočnosť.
 3. Do priestorov MŠ je možné vstúpiť len s respirátorom FFP2 .
 4. Vzhľadom k tomu, že sa rozširujú rôzne mutácie ochorenia,  je deťom odporúčané nosenie rúška v interiéri. Rodičia zabezpečia dieťaťu 2 rezervné rúška, ktoré mu uložia do skrinky a zodpovedajú za ich hygienu.
 5. Je prísny zákaz nosiť choré dieťa do MŠ ( dieťa, ktoré má respiračné problémy- kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, ako aj hnačka, zvracanie, vyrážky a pod.)
 6. Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je neprítomné v MŠ tri a viac dní vrátane víkendov a sviatkov, predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa
 8. Prosíme rodičov detí, ktorí nedajú dieťa do MŠ, aby odhlásili dieťa zo stravy u vedúcej jedálne čo najskôr. 
 9. Je v záujme rodičov, aby sami zvážili situáciu s vývojom ochorenia Covid -19 a rozhodli sa o obnovení dochádzky detí do MŠ za uvedených podmienok.
Ďakujeme za pochopenie

Podmienky nástupu prihláseného dieťaťa od 15.3.2021

Možnosť prezenčnej výučby v MŠ bude umožnená deťom, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska, ktoré boli prihlásené na pobyt v MŠ v prieskume dňa 2.3.2021.
Je potrebné priniesť tlačivo k nástupu dieťaťa – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od 15.3.2021
Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Termín prijímania

Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2021.Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní), miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) zverejní riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla materskej školy, ak ho má materská škola zriadené. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Podávanie žiadostí

Rodič môže podať žiadosť:

– osobne dopodateľne obecného úradu,

– poštou alebo kuriérom na adresu podateľne obecného úradu

– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

 

Riaditeľ žiadnej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na jej zriaďovateľa), nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť.

Riaditeľka MŠ sa pri prijímaní riadi nasledovným rebríčkom priorít:

 1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 2. Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ
 3. Až keď sú prijaté všetky tieto deti, je možné prijať mladšie. Na tieto deti sa nevzťahuje podmienka spádovej oblasti.
 4. Prijímajú sa deti od troch rokov veku
 5. Ostatné podmienky určuje riaditeľka MŠ ( nie zriaďovateľ), pričom tie nesmú byť diskriminačné ( zväčša podľa veku dieťaťa)

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spádová materská škola

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárnevzdelávanie.Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

 

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2021/2022 do 15. júna 2021).

Riaditeľka MŠ má pri prijímaní dieťaťa možnosť zvážiť prijatie dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt.

Riaditeľka nemôže do materskej školy prijať viac detí, ako jej stanovuje kapacita materskej školy schválená príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prevádzkovom poriadku.

 

Informácie o povinnom predškolskom (predprimárnom) vzdelávaní

Základné informácie o povinnom  predprimárnom vzdelávaní

Od 1.1.2021 vstúpil do platnosti zákon č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ten definuje povinné predprimárne vzdelávanie pre deti. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Reálne sa povinnosť začína uplatňovať od 1.septembra 2021 a týka sa teda až detí, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie bude trvať jeden školský rok  a v prípade dieťaťa pokračujúceho v plnení povinného predprimárneho vzdelávania najdlhšie dva školské roky.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt- tzv. spádovej materskej škole. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádovú materskú školu bude určovať obec.

Deti, ktoré už MŠ navštevujú sa neprijímajú zvlášť na povinné predprimárne vzdelávanie, a preto nie je potrebné vykonať žiadny správny úkon v tomto smere. Ak ide o prijímanie detí k novému školskému roku, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca podáva v čase od 1.mája do 31.mája, konkrétny termín určí riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom. Riaditeľka nemôže do MŠ prijať viac detí, ako jej stanovuje kapacita MŠ schválená príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prevádzkovom poriadku.

Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ: Ak sa stane, že niektoré dieťa je skôr  zrelé na vzdelávanie v ZŠ, tak zákonný zástupca dieťaťa, u ktorého sa predpokladá tzv. predčasné zaškolenie v ZŠ , musí riaditeľku MŠ požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Túto žiadosť by mal doručiť ideálne najneskôr v čase prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. Ak rodič žiada, aby jeho dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie, aj keď nedosiahne 5 rokov veku do 31.8. príslušného kalendárneho roka, k žiadosti musí priložiť:

 • Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • Súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Ak sa pri dieťati výnimočne prijatom na povinné predprimárne vzdelávanie po absolvovanom roku predsa ukáže, že nie je zrelé a spôsobilé na vzdelávanie v ZŠ, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní ako v bežnom prípade.

Sledovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného dochádzania v pracovných dňoch v rozsaho najmenej 4 hodiny denne, okrem času školských prázdnin, tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. Ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ MŠ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci( úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ospravedlniť akúkoľvek neprítomnosť dieťaťa, pričom neprítomnosť dlhšiu ako 3 dni musí ospravedlniť potvrdením lekára.  Nedbanie zákonného zástupcu o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa je teda posudzované podľa podobných pravidiel ako pri sledovaní plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimku z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania majú zdravotne znevýhodnené deti. Ide o deti, ktorým zdravotný stav nielenže neumožňuje pravidelnú účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ, ale ani jeho vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania podľa §28a ods. 2písm.a) školského zákona. K žiadosti o oslobodenia od povinnosti dieťaťa dochádzať do MŠ musí zákonný zástupca takéhoto dieťaťa priložiť:

 • Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • Písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Na základe oboch písomných súhlasov rozhodne riaditeľka MŠ o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov. V prípade, že sa dieťaťu  zdravotný stav zlepšil, môže dieťa opätovne nastúpiť do MŠ.

Ukončenie povinného predprimárneho vzdelávania:  typickým hodnotením v MŠ je posudzovanie školskej zrelosti. V prípade, že učiteľka na základe pedagogického diagnostikovania vyhodnotí školskú pripravenosť dieťaťa ako primeranú a dostačujúcu, nie je povinné postupovať žiadne ďalšie kroky a dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie ho môže ukončiť v riadnom termíne bez nutnosti overovania úrovne rozvoja treťou stranou- CPPPaP. Dokladom o získanom stupni vzdelávania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania.

Ak však dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe :

 • písomného vyjadrenia príslušnej CPPPaP
 • písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (alebo zástupcu zariadenia).

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7 rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.

Podmienky nástupu prihláseného dieťaťa od 8.3.2021

Vážení rodičia,
možnosť prezenčnej výučby v MŠ bude umožnená deťom, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska, ktoré boli prihlásené na pobyt v MŠ v prieskume dňa 2.3.2021.
Je potrebné priniesť tlačivo k nástupu dieťaťa – Čestné vyhlásenie od 8.3.2021
Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.

 

Vyšetrenie školskej zrelosti – pre predškolákov

Vážení rodičia predškolákov.

Od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorého znenie sa už bude týkať aj Vás. Podľa nového zákona sa ruší tzv. odklad školskej dochádzky a v prípade, že dieťa nie je zrelé na nástup do 1.roč. ZŠ, tak rodič požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Preto Vám posielame vyjadrenie z CPPPaP ako postupovať a prikladáme aj žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti, ktorú prosím odovzdajte do 12.3.2021 buď osobne učiteľke na triede alebo pošlite mailom vyplnené všetky potrebné dokumenty.

 1.   Ak dieťa nie je na školu pripravené, po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe:
 2. a) písomného vyjadrenia príslušnej CPPPaP
 3. b) písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast
  c) informovaného súhlasu zákonného zástupcu (
  alebo zástupcu zariadenia).

 

Tieto doklady rodič odovzdá riaditeľstvu základnej školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka. Zmena: Dieťa sa nemusí zápisu zúčastniť osobne.

 

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni v ktorom dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

 

Správne zaradenie dieťaťa do 1. ročníka podľa jeho pripravenosti sa stáva veľmi dôležité nakoľko sa rušia nulté a prípravné ročníky ZŠ, ktoré poskytovali deťom „nezrelým na školskú dochádzku“ zvýšenú individuálnu starostlivosť.

 

Súčasne  je potrebné aby v MŠ rodičia  odovzdali  vyplnené  a podpísané Žiadosti o vyšetrenie školskej zrelosti a Anamnestický dotazník (vyplní rodič).

Žiadost_skolska_zrelost+oboznamenie

Zrelosť školská-dotaznik_pre_rodicov_MS

 

 

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 8.3.2021

Vážení rodičia,
vláda SR schválila nové zmeny v opatreniach ovplyvňujúcich fungovanie škôl a školských zariadení na potlačenie pandémie COVID-19 s účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021 a to:
Možnosť prezenčnej výučby v MŠ bude umožnená deťom, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska. Je potrebné priniesť do MŠ potvrdenie od zamestnávateľa. Ministerstvo školstva uverejní aj tlačivo potrebné k nástupu dieťaťa – Čestné vyhlásenie od 8.3.2021
Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.