Podmienky nástupu prihláseného dieťaťa od 8.3.2021

Vážení rodičia,
možnosť prezenčnej výučby v MŠ bude umožnená deťom, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska, ktoré boli prihlásené na pobyt v MŠ v prieskume dňa 2.3.2021.
Je potrebné priniesť tlačivo k nástupu dieťaťa – Čestné vyhlásenie od 8.3.2021
Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.

 

Vyšetrenie školskej zrelosti – pre predškolákov

Vážení rodičia predškolákov.

Od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorého znenie sa už bude týkať aj Vás. Podľa nového zákona sa ruší tzv. odklad školskej dochádzky a v prípade, že dieťa nie je zrelé na nástup do 1.roč. ZŠ, tak rodič požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Preto Vám posielame vyjadrenie z CPPPaP ako postupovať a prikladáme aj žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti, ktorú prosím odovzdajte do 12.3.2021 buď osobne učiteľke na triede alebo pošlite mailom vyplnené všetky potrebné dokumenty.

 1.   Ak dieťa nie je na školu pripravené, po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe:
 2. a) písomného vyjadrenia príslušnej CPPPaP
 3. b) písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast
  c) informovaného súhlasu zákonného zástupcu (
  alebo zástupcu zariadenia).

 

Tieto doklady rodič odovzdá riaditeľstvu základnej školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka. Zmena: Dieťa sa nemusí zápisu zúčastniť osobne.

 

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni v ktorom dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

 

Správne zaradenie dieťaťa do 1. ročníka podľa jeho pripravenosti sa stáva veľmi dôležité nakoľko sa rušia nulté a prípravné ročníky ZŠ, ktoré poskytovali deťom „nezrelým na školskú dochádzku“ zvýšenú individuálnu starostlivosť.

 

Súčasne  je potrebné aby v MŠ rodičia  odovzdali  vyplnené  a podpísané Žiadosti o vyšetrenie školskej zrelosti a Anamnestický dotazník (vyplní rodič).

Žiadost_skolska_zrelost+oboznamenie

Zrelosť školská-dotaznik_pre_rodicov_MS

 

 

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 8.3.2021

Vážení rodičia,
vláda SR schválila nové zmeny v opatreniach ovplyvňujúcich fungovanie škôl a školských zariadení na potlačenie pandémie COVID-19 s účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021 a to:
Možnosť prezenčnej výučby v MŠ bude umožnená deťom, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska. Je potrebné priniesť do MŠ potvrdenie od zamestnávateľa. Ministerstvo školstva uverejní aj tlačivo potrebné k nástupu dieťaťa – Čestné vyhlásenie od 8.3.2021
Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 22.2.2021

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ:

 1. Podmienkou nástupu dieťaťa je platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní.
  Je potrebné priniesť:
  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (príloha 11a ): Príloha 11a.
  a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
 2. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Povinná karanténa je 14 dní. Prosím, oznámte nám túto skutočnosť.
 1. Do priestorov MŠ je možné vstúpiť len s riadnym prekrytím úst a nosa ( rúško alebo respirátor).
 1. Vzhľadom k tomu, že sa rozširujú rôzne mutácie ochorenia,  je deťom odporúčané nosenie rúška v interiéri.
 1. Je prísny zákaz nosiť choré dieťa do MŠ ( dieťa, ktoré má respiračné problémy- kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, ako aj hnačka, zvracanie, vyrážky a pod.)
 1. Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je neprítomné v MŠ tri a viac dní vrátane víkendov a sviatkov, predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

Tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase: Príloha 11b

 

Rozhodnutie ministra školstva

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Tomuto riešeniu predchádzalo niekoľko intenzívnych rokovaní k návratu žiakov do škôl s epidemiológmi a odborníkmi. Epidemiologická situácia je však po skríningovom testovaní naďalej vážna a neklesá ani počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach.

Materské školy budú naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. 

Rozhodnutie ministra školstva

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

Pokyny k nástupu do MŠ pre prihlásené deti

Organizácia  chodu MŠ v čase od 11.1.do 18.1.2021:

Prevádzka MŠ je nezmenená a teda od 6:30 do 17:00,
deti budú rozdelené do 2 tried len v časti AD (Alžbetin Dvor), to znamená, že deti z časti Miloslava, treba priniesť do časti AD, 
otvorené budú triedy Slniečka a Rybky. V triede Slniečka budú deti z tried: Lienky, Žabky,Slniečka, Včielky, Mravčeky a Sovičky- spolu 13 detí, v triede Rybky budú deti z tried: Zajkovia, Srdiečka a Rybky- spolu 12 detí. 
Pani učiteľky sa budú striedať.
Prosím nezabudnite priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti.
Stravu máte nahlásenú, takže v prípade neprítomnosti dieťaťa si ju už musíte odhlásiť obvyklým spôsobom. 

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 11.1.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:
S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriaďovateľ;
Rozhodnutie ministra školstva od 11.1.2021

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme pánovi Jánovi Hornému za knižky – Kuriatko Spinkáčik a Snehuliak, ktoré daroval našej Materskej škole Miloslavov. Veľmi si to vážime a Váš darček deti určite veľmi poteší.
Ďakujeme!
Kolektív MŠ Miloslavov

Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia a stojaci ľudia

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vážení rodičia,

Od 1.1.2021 vstupuje do platnosti VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Preto Vás žiadam, aby ste si zmenili nastavenia v platbách.

Zmena nastala zjednotením sumy poplatku za pobyt v MŠ v nadväznosti na novelizovaný zákon.

Nové znenie VZN :

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1.)         Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou       50,00  EUR/mesiac;

(2.)         Príspevok podľa ods. (1.)  tohto článku sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, a to:

 1. bankovým prevodom na účet číslo IBAN SK 5856000000001877409018,  SWIFT: KOMASK2X;
 2. poštovou poukážkou;
 3. variabilný symbol je prideľovaný pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a platby sú realizované s jeho použitím až do ukončenia povinnosti platiť poplatok;
 4. rodičia deti, ktoré nastúpili do materskej školy pred školským rokom 2020/2021   pokračujú v platbách s použitím variabilného symbolu, ktorý mali pridelený na začiatku školského roka 2019/2020;

(3.)         Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(4.)         Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza za dieťa, ktoré

 1. má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich     kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov, čo je povinný zákonný zástupca zriaďovateľovi  preukázať,
 2. dochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka  materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými  dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku podľa pokynu riaditeľa zariadenia.