Vyšetrenie školskej zrelosti

Vážení rodičia,
preposielame Vám informácie k vyšetreniu školskej zrelosti.
Prihlášku spolu s dotazníkom (viď príloha) je potrebné odovzdať do
15.2.2023  pani učiteľke na triede.

  1. Vyšetrenia školskej pripravenosti detí  sa budú realizovať od  27. februára 2023  tak, aby sa ukončili čo najskôr do termínu zápisov do základných škôl. Odborní zamestnanci CPP zabezpečia vyšetrenia školskej pripravenosti detí a poradenstvo rodičom buď

º   individuálnou formou v CPP v Senci  – (treba vyznačiť v prihláške, že si rodič praje prísť osobne s dieťaťom do nášho zariadenia na vyšetrenie)

º   alebo formou návštevy v materskej škole, v dohodnutom termíne

O vyšetrenie školskej spôsobilosti žiadajú rodičia detí, ktoré:

º   k 31.8.2023 dosiahnu vek 6 rokov a prejavujú známky nezrelosti alebo ktorých rodičia požiadajú o vyšetrenie z iných dôvodov

º   ktorých rodičia žiadajú o predčasné zaškolenie dieťaťa (jedná sa o deti, ktoré do 31.8.2023 nedosiahli vek 6 rokov, ale tento vek dosiahnu po septembri 2023)

º   ktoré pre akcelerovaný vývin majú predpoklady na predčasné zaradenie do povinného predprimárneho vzdelávania s perspektívou predčasného zaškolenia do ZŠ (vyšetrenie spôsobilosti pre predčasné predprimárne vzdelávanie)

  1.  CPP v Senci poskytuje vyšetrenia školských zrelostí a poradenstvo bezplatne.  Nálezy súkromných inštitúcií, odborníkov, ktorí nie sú zaradení v sieti škôl a školských zariadení sú podľa zákona pre riaditeľstvá školy neplatnými.

    Konzultácie psychológa s rodičmi: sa budú konať v termíne podľa ich vzájomnej dohody, môže byť uskutočnená aj telefonicky.  Správy z vyšetrenia školskej zrelosti zasiela CPP rodičom poštou, osobným prevzatie v CPP alebo zaslaním hromadne doporučene do  MŠ ktorú dieťa navštevuje.Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislatívy CPP nemôže vydávať po termíne 31.9.2023 žiadne odporúčania na predčasné predprimárne vzdelávanie, na predĺženie predprimárneho vzdelávania, ani žiadne potvrdenia na odklad školskej dochádzky resp. dodatočný odklad školskej dochádzky (tieto možnosti boli zrušené).

    PRÍLOHA:
    Prihláška na vyšetrenie školskej spôsobilosti

 

 

Detské predstavenie Mici a Mňau


Mačičky spolu s deťmi spoznajú, ktorá ruka je pravá a ktorá ľavá. Ktorá noha je pravá, ktorá ľavá. Ktorým smerom ísť doľava a ktorým doprava. A že slovo doprava má viacero významov. Viete akých?  Zahráme sa na dopravné prostriedky a nezabudneme si vyčistiť zuby. Ako to spolu súvisí môžete vidieť v detskom predstavení Mici a Mňau : Doprava či doľava? v našej MŠ:
13.2. pondelok 9:30 M – Lipový park;
14.2. utorok 9:30 AD-Centrálna;
15.2. streda 9:30 AD-Bottova

 

Karneval v MŠ

24.1.2023 v MŠ AD , Centrálna ulica
25.1.2023 v MŠ Miloslavov- Lipový park
26.1.2023 v MŠ AD- Bottova ulica.

Všetkým deťom na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu- krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu na KARNEVAL  masky.

Rozosmievať vás budú aj vtipy ŠAŠA JARA .

Do masiek sa už v šatni prezliecť môžete
a celé doobedie sa v nich zabávať budete.

VZN- vstupujúca do platnosti od 1.1.2023

Vážení rodičia,

Od 1.1.2023 nadobudlo platnosť nové VZN  č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov a o výške príspevku na úhradu režijných nákladov
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole – ostáva nezmenený

(l.)Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 EUR/mesiac;

Mení sa : Školská jedáleň pri MŠ

(1.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín z tabuľky Finančné pásma A 3. pásma s účinnosťou od 01.01.2023 sa určuje pre:
a) vekovú kategóriu do 6 rokov
– desiata 0,50 EUR;
– obed 1,20 EUR;
– olovrant 0,40 EUR;

(1.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín z tabuľky Finančné pásma A 3.
pásma s účinnosťou od 01.01.2023 sa určuje pre:
a) dospelých stravníkov – obed 2,40 EUR;

(2.) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov sa pre dieťa určuje vo výške 0,56 EUR/1 dieťa/1 deň;

(3.)Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni môže zriaďovateľ svojím rozhodnutím
čiastočne alebo úplne odpustiť, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(4.) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa pre dospelých stravníkov a stravníkov školských zariadení určuje na 1,69 EUR/jeden obed.

(5.)Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na úhradu režijných nákladov sa uhrádzajú spolu do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci na účet školskej jedálne.

Vianočné prianie

Vianoce a blahoželania v slovenčine – Jazykovevzdelavanie.sk
Nech vianočný zvonček,

šťastím Vám zvoní
a vianočný čas v šťastie sa zmení.
Vážení rodičia, milé deti,
želáme Vám krásne sviatky!
Kolektív MŠ Miloslavov

 

Prerušená prevádzka MŠ od štvrtka 22.12.2022

Vážení rodičia!
Oznamujeme Vám, že na odporúčanie RÚVZ a po dohode so zriaďovateľom  pre vysokú chorobnosť detí a zamestnancov MŠ budú všetky  prevádzky MŠ mimoriadne prerušené ( zatvorené) od štvrtka 22.12.2022.
Prevádzka sa obnoví po vianočných prázdninách 9.1.2023

BÁBKOVÉ DIVADLO BABADLO

BÁBKOVÉ DIVADLO BABADLO PRÍDE DO NAŠEJ MŠ 19.12.2022 (PONDELOK) S VIANOČNÝM PREDSTAVENÍM „AKO SA OTO (NE)DOČKAL“

 

Malá divadelná hra ponúka najmä deťom predškolského veku jednoduchý príbeh o tom, čo každé z nich očakáva počas zimných sviatkov – o priateľstve, o láske, ale aj o darčekoch. Malá klauniáda s bábkami umožňuje vtipnými prostriedkami znázorniť dôležité témy, či už ide o rozlišovanie dobrých a zlých stránok človeka, alebo o tradičné hodnoty, ako sú rodina či vzájomná láska. Jednoduchý príbeh Ota a Tiny, ktorí práve v materskej škole, medzi deťmi, objavia to najvhodnejšie miesto, ktoré ten, kto nosí darčeky, určite nevynechá…

Vianočné besiedky – zrušené

Vážení rodičia,
z dôvodu veľkej chorobnosti detí a aj personálu musíme, žiaľ, vianočné besiedky vo všetkých prevádzkach zrušiť. Veľmi nás to mrzí, ale už niekoľko týždňov nás aj deti trápia choroby a preto sme nemohli nacvičovať program.
Ďakujeme za pochopenie

Poďakovanie

Ďakujeme pánovi Štefanovi Legindimu, trieda Sovičky, za sponzorský dar – Mikuláša, ktorý prichystal deťom v materskej škole pekné zážitky, sladké balíčky a chutné jabĺčka.
ĎAKUJEME!