Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva sprísnilo opatrenia z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR a aktualizovala Školský semafor reagujúc na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
Celú aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle http://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 – Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa , to znamená, že zákonný zástupca, ktorý je v režime OP môže vstúpiť do budovy spolu s dieťaťom a zákonný zástupca, ktorý nie je v režime OP odovzdá dieťa zamestnancovi  MŠ pri vstupných dverách. To isté platí aj pri odchode z MŠ.

– Do budovy zákonný zástupca môže vstupovať iba s prekrytím dýchacích ciest – respirátorom.

– Do materskej školy môže prísť len zdravé dieťa, teda nesmie prejavovať respiračné a ani žiadne iné ochorenie.

Rodič predkladá pri nástupe do MŠ po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového – prosíme prineste si už vyplnené tlačivo.

– Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

–  Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

– V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

– Krúžková činnosť sa nerealizuje.

Ďakujeme za pochopenie.