Základné informácie o povinnom  predprimárnom vzdelávaní

Od 1.1.2021 vstúpil do platnosti zákon č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ten definuje povinné predprimárne vzdelávanie pre deti. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Reálne sa povinnosť začína uplatňovať od 1.septembra 2021 a týka sa teda až detí, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie bude trvať jeden školský rok  a v prípade dieťaťa pokračujúceho v plnení povinného predprimárneho vzdelávania najdlhšie dva školské roky.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt- tzv. spádovej materskej škole. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádovú materskú školu bude určovať obec.

Deti, ktoré už MŠ navštevujú sa neprijímajú zvlášť na povinné predprimárne vzdelávanie, a preto nie je potrebné vykonať žiadny správny úkon v tomto smere. Ak ide o prijímanie detí k novému školskému roku, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca podáva v čase od 1.mája do 31.mája, konkrétny termín určí riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom. Riaditeľka nemôže do MŠ prijať viac detí, ako jej stanovuje kapacita MŠ schválená príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prevádzkovom poriadku.

Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ: Ak sa stane, že niektoré dieťa je skôr  zrelé na vzdelávanie v ZŠ, tak zákonný zástupca dieťaťa, u ktorého sa predpokladá tzv. predčasné zaškolenie v ZŠ , musí riaditeľku MŠ požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Túto žiadosť by mal doručiť ideálne najneskôr v čase prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. Ak rodič žiada, aby jeho dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie, aj keď nedosiahne 5 rokov veku do 31.8. príslušného kalendárneho roka, k žiadosti musí priložiť:

  • Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • Súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Ak sa pri dieťati výnimočne prijatom na povinné predprimárne vzdelávanie po absolvovanom roku predsa ukáže, že nie je zrelé a spôsobilé na vzdelávanie v ZŠ, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní ako v bežnom prípade.

Sledovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného dochádzania v pracovných dňoch v rozsaho najmenej 4 hodiny denne, okrem času školských prázdnin, tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. Ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ MŠ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci( úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ospravedlniť akúkoľvek neprítomnosť dieťaťa, pričom neprítomnosť dlhšiu ako 3 dni musí ospravedlniť potvrdením lekára.  Nedbanie zákonného zástupcu o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa je teda posudzované podľa podobných pravidiel ako pri sledovaní plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimku z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania majú zdravotne znevýhodnené deti. Ide o deti, ktorým zdravotný stav nielenže neumožňuje pravidelnú účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ, ale ani jeho vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania podľa §28a ods. 2písm.a) školského zákona. K žiadosti o oslobodenia od povinnosti dieťaťa dochádzať do MŠ musí zákonný zástupca takéhoto dieťaťa priložiť:

  • Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  • Písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Na základe oboch písomných súhlasov rozhodne riaditeľka MŠ o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov. V prípade, že sa dieťaťu  zdravotný stav zlepšil, môže dieťa opätovne nastúpiť do MŠ.

Ukončenie povinného predprimárneho vzdelávania:  typickým hodnotením v MŠ je posudzovanie školskej zrelosti. V prípade, že učiteľka na základe pedagogického diagnostikovania vyhodnotí školskú pripravenosť dieťaťa ako primeranú a dostačujúcu, nie je povinné postupovať žiadne ďalšie kroky a dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie ho môže ukončiť v riadnom termíne bez nutnosti overovania úrovne rozvoja treťou stranou- CPPPaP. Dokladom o získanom stupni vzdelávania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania.

Ak však dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe :

  • písomného vyjadrenia príslušnej CPPPaP
  • písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (alebo zástupcu zariadenia).

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7 rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.