Vážení rodičia, Aj v roku 2023 je možné požiadať o dotáciu na stravu. Preto Vám posielame informácie o dotácii:

pravidlá sú rovnaké ako od leta 2022: na príspevok má nárok dieťa v poslednom ročníku MŠ ak:

 

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí)

rodič predkladá potvrdenie že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, navštevujúce materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí)

rodič predkladá potvrdenie že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen neuplatnil na dieťa nárok na zvýhodnený daňový bonus (pre deti od 6-15 rokov). Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov)

rodič predkladá čestné vyhlásenie

V prípade, že máte nárok na príspevok na stravu,je potrebné túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi preukázaním potvrdenia ( príloha). Potvrdenia alebo čestné prehlásenia je potrebné priniesť na OU do 22.12.2022 na  meno RNDr. Eva Skákalová –rozpočet a dotácie

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1

900 42  Miloslavov

 

kontakt:

tel.: 0907 711 227

mail: eva.skakalova@miloslavov.sk

PRÍLOHY:

Cestne_vyhlasenie_UA-SK

Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK