Dobrý deň prajeme,

dovoľte nám informovať Vás o zmenách, ktoré nastanú v dotácii na stravu pre deti od 01/05/2023. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách.

Zhrnutie:

 Podľa novely sa od mája 2023 nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa sa môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

MŠ – dotácia vo výške 1,40 Eur  na deň, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho programu a odoberie obed:

a) pre deti v poslednom ročníku ak rodič, alebo  fyzická osoba, alebo zariadenie, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu písomne požiada o dotáciu ( žiadosť v prílohe

Návratka _rodič, Návratka _SPODaSK)

Dotácia v zmysle schválenej novely zákona nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti.

b) deti okrem detí v poslednom ročníku ( mladšie deti_  2-5) ak žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

c) deti okrem detí v poslednom ročníku ( mladšie deti_  2-5) ak je najmenej 50% detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Body b) c) musia rodičia vypísať  „ Formulár na posúdenie príjmu“

Termín: do konca apríla_teda do 28.4.2023 musí byť  Žiadosť doručená na adresu:

   Obecný úrad Miloslavov

    Eva Skákalová

    Radničné námestie 181/1

    900 42 Miloslavov

PRÍLOHY:
Informácia_k_dotáciam_na_stravu_01-05-2023
Návratka-_rodič
Návratka_-_zariadenie_SPODaSK
Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK