DODATOČNÉ DODANIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA

VÁŽENÍ RODIČIA ,
AK STE SI ZASLALI ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ, ŽIADAME
VÁS O DODATOČNÉ DOLOŽENIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA A TO DO 10.7.2020. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE BUDE VYDANÉ DO 15.7.2020.

 Potvrdenie môžete poslať poštou na adresu MŠ, príp. osobne priamo do MŠ za dodržania všetkých hygienických podmienok alebo mailom- preskenované potvrdenie.  .

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt, na 3 mesiace.

Tento doklad bude akceptovaný aj na tlačive od lekára ( vyžaduje sa aj  údaj
o očkovaní/neočkovaní/ )

Ak bola už zaslaná prihláška potvrdená lekárom , ďalšie-opätovné lekárske
potvrdenie sa vyžadovať nebude.

Ďakujem za pochopenie                                   Bc. Monika Neupauerová
Riaditeľka MŠ Miloslavov

Príloha: lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa