Karneval v MŠ

24.1.2023 v MŠ AD , Centrálna ulica
25.1.2023 v MŠ Miloslavov- Lipový park
26.1.2023 v MŠ AD- Bottova ulica.

Všetkým deťom na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu- krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu na KARNEVAL  masky.

Rozosmievať vás budú aj vtipy ŠAŠA JARA .

Do masiek sa už v šatni prezliecť môžete
a celé doobedie sa v nich zabávať budete.

VZN- vstupujúca do platnosti od 1.1.2023

Vážení rodičia,

Od 1.1.2023 nadobudlo platnosť nové VZN  č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov a o výške príspevku na úhradu režijných nákladov
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole – ostáva nezmenený

(l.)Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 EUR/mesiac;

Mení sa : Školská jedáleň pri MŠ

(1.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín z tabuľky Finančné pásma A 3. pásma s účinnosťou od 01.01.2023 sa určuje pre:
a) vekovú kategóriu do 6 rokov
– desiata 0,50 EUR;
– obed 1,20 EUR;
– olovrant 0,40 EUR;

(1.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín z tabuľky Finančné pásma A 3.
pásma s účinnosťou od 01.01.2023 sa určuje pre:
a) dospelých stravníkov – obed 2,40 EUR;

(2.) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov sa pre dieťa určuje vo výške 0,56 EUR/1 dieťa/1 deň;

(3.)Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni môže zriaďovateľ svojím rozhodnutím
čiastočne alebo úplne odpustiť, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(4.) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa pre dospelých stravníkov a stravníkov školských zariadení určuje na 1,69 EUR/jeden obed.

(5.)Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na úhradu režijných nákladov sa uhrádzajú spolu do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci na účet školskej jedálne.

Vianočné prianie

Vianoce a blahoželania v slovenčine – Jazykovevzdelavanie.sk
Nech vianočný zvonček,

šťastím Vám zvoní
a vianočný čas v šťastie sa zmení.
Vážení rodičia, milé deti,
želáme Vám krásne sviatky!
Kolektív MŠ Miloslavov

 

Prerušená prevádzka MŠ od štvrtka 22.12.2022

Vážení rodičia!
Oznamujeme Vám, že na odporúčanie RÚVZ a po dohode so zriaďovateľom  pre vysokú chorobnosť detí a zamestnancov MŠ budú všetky  prevádzky MŠ mimoriadne prerušené ( zatvorené) od štvrtka 22.12.2022.
Prevádzka sa obnoví po vianočných prázdninách 9.1.2023

BÁBKOVÉ DIVADLO BABADLO

BÁBKOVÉ DIVADLO BABADLO PRÍDE DO NAŠEJ MŠ 19.12.2022 (PONDELOK) S VIANOČNÝM PREDSTAVENÍM „AKO SA OTO (NE)DOČKAL“

 

Malá divadelná hra ponúka najmä deťom predškolského veku jednoduchý príbeh o tom, čo každé z nich očakáva počas zimných sviatkov – o priateľstve, o láske, ale aj o darčekoch. Malá klauniáda s bábkami umožňuje vtipnými prostriedkami znázorniť dôležité témy, či už ide o rozlišovanie dobrých a zlých stránok človeka, alebo o tradičné hodnoty, ako sú rodina či vzájomná láska. Jednoduchý príbeh Ota a Tiny, ktorí práve v materskej škole, medzi deťmi, objavia to najvhodnejšie miesto, ktoré ten, kto nosí darčeky, určite nevynechá…

Vianočné besiedky – zrušené

Vážení rodičia,
z dôvodu veľkej chorobnosti detí a aj personálu musíme, žiaľ, vianočné besiedky vo všetkých prevádzkach zrušiť. Veľmi nás to mrzí, ale už niekoľko týždňov nás aj deti trápia choroby a preto sme nemohli nacvičovať program.
Ďakujeme za pochopenie

Poďakovanie

Ďakujeme pánovi Štefanovi Legindimu, trieda Sovičky, za sponzorský dar – Mikuláša, ktorý prichystal deťom v materskej škole pekné zážitky, sladké balíčky a chutné jabĺčka.
ĎAKUJEME!

Dotácia na stravu

Vážení rodičia, Aj v roku 2023 je možné požiadať o dotáciu na stravu. Preto Vám posielame informácie o dotácii:

pravidlá sú rovnaké ako od leta 2022: na príspevok má nárok dieťa v poslednom ročníku MŠ ak:

 

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí)

rodič predkladá potvrdenie že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, navštevujúce materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí)

rodič predkladá potvrdenie že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen neuplatnil na dieťa nárok na zvýhodnený daňový bonus (pre deti od 6-15 rokov). Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov)

rodič predkladá čestné vyhlásenie

V prípade, že máte nárok na príspevok na stravu,je potrebné túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi preukázaním potvrdenia ( príloha). Potvrdenia alebo čestné prehlásenia je potrebné priniesť na OU do 22.12.2022 na  meno RNDr. Eva Skákalová –rozpočet a dotácie

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1

900 42  Miloslavov

 

kontakt:

tel.: 0907 711 227

mail: eva.skakalova@miloslavov.sk

PRÍLOHY:

Cestne_vyhlasenie_UA-SK

Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK

Vianočná besiedka Trieda Rybky

Children Round Dancing Christmas Tree in Baby Club Stock Vector - Illustration of card, friends: 63403694

Milí rodičia!

Predvianočný čas ohlásil príchod najkrajších sviatkov v roku – Vianoc.

Aby sme si túto adventnú chvíľu spríjemnili, srdečne Vás pozývame na VIANOČNÚ BESIEDKU

triedy RYBKY, ktorá sa uskutoční 12.12.2022 (pondelok) v našej MŠ v triede RYBIEK o 16:00 hodine.  

       VŠETCI SA NA VÁS VEĽMI TEŠÍME!!!