Nové nariadenia MŠ SR v školskom semafore

Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva sprísnilo opatrenia z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR a aktualizovala Školský semafor reagujúc na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
Celú aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle http://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 – Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa , to znamená, že zákonný zástupca, ktorý je v režime OP môže vstúpiť do budovy spolu s dieťaťom a zákonný zástupca, ktorý nie je v režime OP odovzdá dieťa zamestnancovi  MŠ pri vstupných dverách. To isté platí aj pri odchode z MŠ.

– Do budovy zákonný zástupca môže vstupovať iba s prekrytím dýchacích ciest – respirátorom.

– Do materskej školy môže prísť len zdravé dieťa, teda nesmie prejavovať respiračné a ani žiadne iné ochorenie.

Rodič predkladá pri nástupe do MŠ po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového – prosíme prineste si už vyplnené tlačivo.

– Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

–  Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

– V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

– Krúžková činnosť sa nerealizuje.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Protipandemické opatrenia v MŠ

Vážení rodičia,
v Materskej škole Miloslavov (MŠ) platia aj naďalej tieto opatrenia a odporúčania, prosíme o ich dodržiavanie:

 • povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom pri vstupe do areálu MŠ
 • pri vstupe do budovy si prosíme vydezinfikujte ruky
 • nezdržiavajte sa na chodbách alebo v šatni
 • všetky náležitosti odporúčame riešiť elektronicky
 • návštevy MŠ sú povolené len po súhlase pani riaditeľky MŠ
 • prosíme rodičov, aby nenosili do MŠ choré deti ( patrí sem akýkoľvek príznak alebo podozrenie na akékoľvek ochorenie)
 •  informujte MŠ ak sa u Vás vyskytne ochorenie na COVID-19
 • ak je Vaše dieťa neprítomné v MŠ po dobu troch dní vrátane víkendov a sviatkov je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti                       Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu!

Veselé tekvičky v MŠ

Medzi obľúbené tradície počas jesenných sviatkov patrí výzdoba exteriéru vyrezávanými alebo maľovanými tekvicami. Naši škôlkari spolu so svojimi pani učiteľkami vytvorili takéto krásne tekvice.

Týždeň ovocia

Tento týždeň prebiehal v našej škôlke program: Týždeň ovocia. Deti mohli nielen vidieť, ale aj ochutnať rôzne druhy ovocia.

Ďakujeme rodičom za ovocie, ktoré nachystali svojim deťom a nepedagogickému personálu za krásnu prípravu ovocia pre detičky počas celého týždňa.

Týždeň zeleniny

Do programu ,,Týždeň zeleniny“ sa zapojili aj šikovní zamestnanci našej Školskej jedálne, ktorí upiekli deťom Batat, Hokkaido, cviklu a prichystali aj ďalšie zeleninové dobroty.
Ďakujeme.

 

 

Pohľadnica pre starkých

Študentský časopis

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyrábame s deťmi pohľadnice pre starých rodičov a pre dôchodcov z obce, ktorí nemajú príbuzných. Nielen v októbri, ale po celý rok sa snažíme viesť deti k úcte starším.
Pri tejto príležitosti Vás prosíme o spoluprácu tým, že prinesiete pani učiteľkám na triede adresu starých rodičov. Každé dieťa vyrobí v triede jednu pohľadnicu, ktorú spoločne s učiteľkou pošlú poštou a pre druhých starých rodičov vyrobíte pohľadnicu spolu s deťmi Vy.
Ďakujeme.

Týždeň zeleniny a ovocia

Aké kombinácie zeleniny a ovocia sú pre nás najvhodnejšie? - Dámskajazda

Od 4.10. do 8.10.2021

TÝŽDEŇ ZELENINY v našej škôlke máme

a tak Vám to milí rodičia na známosť dávame,

aby ste o tom informáciu mali

a svojmu dieťatku (aspoň) 1 kus zeleniny do triedy prichystali.

Zelenina nebude v škôlke na hranie,

ale na poznávanie a ochutnávanie.

Na ďalší týždeň bude zas TÝŽDEŇ OVOCIA,

nech od nás zlé choroby veľmi rýchlo odbočia.

V tom čase (11.10.-15.10.) detičkám do triedy ovocie dajte

a nezabudnite na to, hneď ako tento oznam dočítate.

Nástup detí v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, milé deti,
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my sa tešíme na Vás vo štvrtok 2.9.2021 v našej materskej škole.
Vítame aj nových škôlkarov a prinášame Vám zopár základných informácii :
Prevádzková doba MŠ Miloslavov je 6.30 – 17.00 hod.
Príchod detí je od 6.30 do 8.00 hod.
Pre dieťa si môžete prísť od 15.00 do 17.00, (resp. okolo 12.00 po dohode s pani učiteľkou.)
Každé dieťa má svoju skrinku v šatni označenú menom a priezviskom, prezuje sa, v skrinke si necháva náhradné oblečenie.

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa vo svojej triede pani učiteľke, pri prvom nástupe v novom školskom roku a v prípade ak je neprítomné v MŠ tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
a taktiež treba odovzdať v prvý deň Zápisný lístok pre Školskú jedáleň:

Zápisný lístok pre rok 2021-2022

a prefotený preukaz poistenca
(preukaz poistenca platí pre nové detičky a v prípade zmeny zdravotnej poisťovne)

Nakoľko každé dieťa reaguje na proces adaptácie inak, pedagóg môže navrhnúť skrátenie pobytu dieťaťa v materskej škole.

Čo bude škôlkar potrebovať v MŠ:

 • Pyžamo
 • Prezuvky
 • Hygienické potreby – 2x ročne: krabicu hygienických vreckoviek, podložky do postieľky (po dohode s pani učiteľkou),         hrebeň
 • Náhradné oblečenie do skrinky

„ Označ mi to mamka prosím mojim menom „

 

Prostredníctvom emailu dostanete nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám:

 • evidenčný lístok (obdržíte v MŠ)
 • splnomocnenie o prebratí dieťaťa inou osobou
 • adaptačný hárok
 • informovaný súhlas

 

Protiepidemické opatrenia v šk. roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Školský semafor 2021_2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.