Letné prázdniny (26.07.2021 – 01.09.2021)

Vážení rodičia, milé deti,
prajeme Vám krásne a veselé leto!
Deťom, ktoré už pôjdu do školy želáme v budúcom školskom roku veľa úspechov.
Škôlkari, uvidíme sa znova po prázdninách 02.09.2021 v novom školskom roku.
V prípade zmien, ktoré by vyplynuli z pandemickej situácie, Vás budeme informovať.

Kolektív MŠ Miloslavov

SLNIEČKO

Poďakovanie

Ďakujeme mamičke pani Ogurčákovej z triedy Srdiečka za spoločenskú hru, ktorú získala pre MŠ za svoju iniciatívu v akcii ,,mačka vo vreci“.
Ďakujeme!
MŠ Miloslavov

 

 

Nástup detí do MŠ od 31.5.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné priniesť iba v prípade, ak dieťa nebolo prítomné v MŠ tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Medzinárodný Deň Detí

3.6.2021 (štvrtok) oslávime v našej MŠ Medzinárodný Deň Detí.

 Skvelú zábavu rozprúdia

FUNNY A ZAJKO JOJO!!!

 O pitný režim, občerstvenie a sladkú odmenu bude samozrejme postarané tiež.

 Rodičov poprosíme, aby detičkám obliekli športové oblečenie i športovú obuv (a do skriniek určite pribalili aj náhradné oblečenie).

Podmienky nástupu detí v MŠ od 3.5.2021

Je potrebné priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a odovzdať ho pani učiteľke: Bezinfekčnosť
7 dňový test zákonného zástupcu už nie je potrebný.
Naďalej platí povinnosť nosenia rúška/ respirátora pre zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.
Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
Pravidlá pre školy – vysvetlivky: Pravidlá pre školy-vysvetlivky

 

 

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia,
riaditeľka Materskej školy Miloslavov,Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov,  vyhlasujezápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Termín podávania žiadostí: 10.05.2021 – 14.05.2021

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov,
 • poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu:   info@miloslavov.sk Žiadosti zasielané na inú e-mailovú adresu a v inom termíne nebudú zaradené do zápisu detí na školský rok 2021/2022.O spôsobe overovania údajov a doručení originálu žiadosti ( doručenie len v prípade ak bol posielaný sken žiadosti) vás budeme bližšie informovať na webovej stránke MŠ Miloslavov Formulár žiadosti je k dispozícii na: https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2021 dovŕši 5 rokov a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 • Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku              a ktorému bolo predĺžené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  • dieťa musí spĺňať vek 3 roky do 31.8.2021
  • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt v obci Miloslavov
  • starší súrodenec navštevujúci MŠ
  • vek dieťaťa

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 15. júna 2021.

Zápis MŠ šk rok 2021-2022

 

Poďakovanie

Ďakujeme mamičke pani Bučikovej z triedy Srdiečka za darovanie farieb a veľkého veľkonočného vajíčka, ktoré naše deti nádherne vymaľovali.
                ĎAKUJEME!