Školská jedáleň zabezpečuje stravu v súlade s vyhláškou MŠVV a Š SR č.366/2007
Z. z. o podrobnostiach činnosti a prevádzke školského stravovania.
V našej školskej jedálni poskytujeme stravu pre :
žiakov MŠ – desiata, obed, olovrant
dospelých stravníkov – obed (zamestnanci OÚ Miloslavov)

Úhrada stravného

Strava sa uhrádza:
– poštovou poukážkou
– prevodným príkazom prostredníctvom internetbankingu
Platba sa uhrádza už za odobratú stravu, mesiac pozadu. Zákonný zástupca dieťaťa
uhrádza stravné najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Keď stravník neuhradí
stravné k poslednému dňu v mesiaci, nasledujúci mesiac mu už strava nebude
podávaná (v prípade úhrady poštovou poukážkou je potrebné platbu realizovať čím
skôr, nakoľko doklad o platbe poštovou poukážkou prichádza až o 5 a viac dní
neskôr).
Číslo účtu ŠJ: 1877404014/5600
IBAN: SK4556000000001877404014
Variabilný symbol: každému stravníkovi bude pridelený – bez variabilného symbolu
nie je možné platbu identifikovať
Poznámka : do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa, triedu, mesiac

Odhlasovanie a prihlasovanie obedov

Zákonný zástupca odhlasuje a prihlasuje stravníka a to :
V pondelok a po dni sviatku je možné odhlásiť a prihlásiť stravníka do 7:30 hod.
Ostatné dni najneskôr do 6:30 hod.
V prípade, že stravník je zo stravy odhlásený a nastane zmena v zmysle skoršieho
návratu k odoberaniu stravy, stravníka je nutné opäť prihlásiť.
Prosíme rodičov, aby rešpektovali čas na odhlásenie zo stravy. Po tomto čase nie je
možné odhlásiť stravníka z dôvodu vynormovania surovín a výdaja tovaru zo skladu.
Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý neodhlásený deň v čase
Od 11:30 – 12:00 hod. Stravník si môže stravu do obedára odobrať len v prvý deň
(v prípade choroby), ostatné dni musí byť odhlásený, lebo na druhý deň mu už strava
do obedára nebude vydaná.
Obed je možné odhlasovať na telefónnom čísle : 0907/711 831 telefonicky, ale aj
sms správou. Odhlásiť stravníka je možné aj cez víkendy a sviatky, prípadne po
pracovnej dobe formou sms – správy, alebo prostredníctvom emailu :
sj@miloslavov.sk
Deti nie je možné odhlasovať a prihlasovať v triedach prostredníctvom učiteliek.
Za neodhlásenú, resp. včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada
neposkytuje, strava bude automatický zaúčtovaná.

Stravné
Výška príspevku na úhradu režijných nákladov na nákup potravín z 5. pásma sa určuje takto :
desiata 0,32 €
obed 0,76 €
olovrant 0,26 €
dospelí stravníci :
obed 1,33 €
Výška príspevku na úhradu režijných nákladov sa pre dieťa určuje vo výške 0,50 €
(dieťa /deň)

Možnosť stravovania

A : celý deň (desiata, obed, olovrant)
B : pol deň (desiata, obed) – len na základe písomnej žiadosti
Druh stravy
1x v týždni múčne jedlo
2x v týždni jedlo s plnou dávkou mäsa
1x v týždni jedlo so zníženou dávkou mäsa
1x v týždni slané vegetariánske /bezmäsité jedlo /

Organizácia vydávania stravy

Obed pre stravníkov materskej školy sa vydáva od 11.15 do 12.00 hod.
v školskej jedálni
– strava sa mimo školskej jedálne nevydáva
– počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa
v školskej jedálni nestravujú
– počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor
Zamestnanci školskej jedálne:
Vedúca ŠJ : Dana Adamková
Hlavná kuchárka : Mária Balogová
Pomocné sily v ŠJ : Zuzana Matušová, Mária Dosedelová, Michaela Goláková
Jedálny lístok je zverejnený na nástenke ale aj na webovej stránke materskej školy :
www.msmiloslavov.sk

tel. číslo: 0907 711 831

emailová adresa: sj@miloslavov.sk (ak je to možné, prosíme, uprednostnite túto formu odhlasovania)