Rada školy

Zástupcovia rodičov Martin Babčaník, predseda, člen za rodičov
Michaela Vizváryová, člen za rodičov
Ing. Gustáv Kušnír, člen za rodičov
Linda Slivková, člen za rodičov
Zástupcovia pedagogických pracovníkov Mgr. Zlata Ottmárová, člen za pedagogických  zamestnancov
Jana Bakošová, člen za pedagogických  zamestnancov
Zástupca nepedagogických pracovníkov Majka Šulíková
Zástupcovia zriaďovateľa Kvetoslava Jašurová, člen delegovaný zriaďovateľom

Hana Pokorná, člen delegovaný zriaďovateľom

Alena Černayová, člen delegovaný zriaďovateľom
Mária Mináriková, člen za zriaďovateľa