Obec Miloslavov príjme do Materskej školy učiteľa/učiteľku s nástupom od 1.9.2019

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom od 1.9.2019.

Žiadosť treba podať na adrese:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.:          0917 888 404 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky      pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

VK_MS_ucitel_2019

Zasadnutie Rady školy

Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy, ktorá sa bude konať v MŠ  časť Alžbetin Dvor, dňa 12.6.2019 o 17.30 hod.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Prerokovanie návrhu nového školského poriadku MŠ Miloslavov
  3. Prerokovanie ďalšieho postupu a prípravy výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ
  4. Rôzne
  5. Záver

Fotenie detí MŠ časť Alžbetin Dvor

Vážení rodičia,

     v pondelok 3.6.2019 sa budú deti fotiť na spoločnú triednu fotku, deti odchádzajúce do základnej školy (predškoláci) na tablo a prihlásené deti ešte individuálne. Fotenie bude prebiehať v MŠ časť Alžbetin Dvor.

Deň rodiny MŠ časť Alžbetin Dvor – zmena

Vážení rodičia,

  po dohode s pani učiteľkou tanečnej výchovy sme sa rozhodli uskutočniť deň so súťažami (Deň rodiny) spojený s otvorenou hodinou a vystúpením detí z tanečného krúžku dňa 14.6.2019.
Ďakujeme za pochopenie
MŠ Miloslavov časť Alžbetin Dvor

 

Zmena – Deň rodiny v MŠ časť Alžbetin Dvor

Vážení rodičia,
z dôvodu nepriaznivého počasia sa akcia Deň rodiny v MŠ časť Alžbetin Dvor prekladá z 23.5.2019 na budúci týždeň vo štvrtok 30.5.2019. V prípade opätovného nepriaznivého počasia bude nutné aj tento termín zmeniť, v tom prípade Vás o náhradnom termíne budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie
MŠ Miloslavov časť Alžbetin Dvor

Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2019/2020

Vážení rodičia,

riaditeľka materskej školy Miloslavov, Miloslavov 87, vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020.

Termín zápisu :
29.04.2019 – 10.05.2019 – dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,ktorú predloží na Obecnom úrade v Alžbetinom Dvore spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie).

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe:
Zápis do MŠ 2019_20 (1)

 

 

Otvorená hodina – angličtina

Dňa 9.4.2019 o 15.30 – Slniečka, Srdiečka

o 16.15 – Rybky, Včielky

sa vo Vašej škôlke MŠ časť Alžbetin Dvor uskutoční otvorená hodina anglického jazyka. Pri tejto príležitosti Vám radi ukážeme niečo z toho, čo sme sa v tomto školskom roku naučili.

Srdečne všetkých pozývame.

Tešia sa na Vás angličtinári a angličtinárka.